Inloggen

Ander nieuws

Meer keuze bij premiepensioenovereenkomst

Deelnemers aan een premiepensioenregeling of een kapitaalovereenkomst krijgen meer mogelijkheden om te kiezen voor een variabel, risicodragend pensioen. Bij de Tweede Kamer is het Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering ingediend dat dit moet regelen.
Deelnemers aan een premiepensioenregeling moeten nu uiterlijk op de pensioendatum het opgebouwde vermogen omzetten in een levenslange vaste pensioenuitkering. Vanwege het afdekken van het langlevenrisico en fluctuaties in de marktrente brengen verzekeraars hiervoor hoge kosten in rekening die ten koste gaan van de pensioenuitkering. Het wetsvoorstel beoogt deelnemers aan een premieovereenkomst of een kapitaalovereenkomst de keuzemogelijkheid te bieden van een variabel, risicodragend pensioen. Als de deelnemer hiervoor kiest, varieert zijn pensioen na de pensioendatum mee met het beleggingsrisico, de ontwikkeling van de levensverwachting en het gerealiseerde resultaat op sterfte. Door het wegvallen van de garanties van de pensioenuitvoerder kan een groter deel van het vermogen in zakelijke waarden worden belegd en kunnen dergelijke beleggingen ook na de pensioendatum worden voortgezet. Het wetsvoorstel betreft de uitwerking van de Hoofdlijnennota optimalisering wettelijk kader voor premieovereenkomsten naar aanleiding van het onderzoek Optimalisering overgang van opbouw- naar uitkeringsfase en de inrichting daarvan in premie- en kapitaalovereenkomsten. Dit onderzoek wees uit dat het inbouwen van meer flexibiliteit kan leiden tot betere pensioenresultaten bij aanvaardbare risico’s. De deelnemer krijgt met het wetsvoorstel de mogelijkheid een eigen afweging te maken tussen zekerheid en risico. De mogelijkheid om voor een variabele uitkering te kiezen, biedt hen de keuze voor een – ten opzichte van nu – risicovoller pensioen. Wel zijn in het wetsvoorstel aanvullende maatregelen opgenomen die te grote schommelingen in het pensioen moeten voorkomen. Bron: Min SZW 23-11-2015

« Terug naar nieuwsoverzicht
© lArcade 2024