Inloggen

Archief

Hoge Raad: KLM moest piloten wijzen op verdragswijziging

Een grote professionele werkgever met veel buitenlandse werknemers moet zijn werknemers inlichten over de gevolgen van relevante verdragswijzigingen.


De twee piloten met de Zwitserse nationaliteit zijn in dienstbetrekking bij KLM. De piloten wonen niet alleen in Zwitserland, zij zijn daar ook belastingplichtig. Daarom geeft de Nederlandse inspecteur in 1991 voor hen een vrijstellingsverklaring af om dubbele belasting te voorkomen. Maar per 1 januari 2012 wijzigt het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland. Op grond van dit nieuwe belastingverdrag legt de Nederlandse fiscus de piloten in 2017 en 2018 navorderingsaanslagen IB op over de jaren vanaf 2012. De piloten vorderen van KLM de bedragen die zij nog moeten betalen aan de Belastingdienst. Subsidiair vorderen zij van KLM een vergoeding van de geleden schade als gevolg van de opgelegde navorderingsaanslagen. De piloten verwijten KLM in strijd met de eisen van goed werkgeverschap te hebben gehandeld. KLM zou hen niet tijdig hebben gewaarschuwd voor de gevolgen van de verdragswijziging. Daarnaast heeft KLM vanaf 2012 ten onrechte geen loonbelasting ingehouden op hun lonen.

Goed werkgeverschap Advocaat-generaal de Bock heeft geconcludeerd dat KLM inderdaad op grond van goed werkgeverschap de piloten had moeten attenderen op de gevolgen van de verdragswijziging. De Hoge Raad is het eens met de A-G. Daarbij redeneert de Hoge Raad als volgt. In principe is een werknemer zelf verantwoordelijk voor zijn fiscale verplichtingen en heeft zijn werkgever daarbij geen adviserende taak. Maar onder omstandigheden dient de werkgever zijn werknemer wel in te lichten over een wijziging in de regelgeving die van belang is voor de fiscale positie van de werknemer. Dit zal vooral zo zijn als de desbetreffende informatie ook relevant is voor de verplichting van de werkgever om loonbelasting in te houden en af te dragen. De werkgever moet immers op de hoogte zijn van die informatie.

Bijzondere omstandigheden Daarnaast is van belang of en in hoeverre de werknemer nadelige gevolgen kan ondervinden van onbekendheid met bedoelde informatie. In deze zaak hebben zich nadelige gevolgen voor de piloten voorgedaan. Bovendien is KLM een grote professionele organisatie met een eigen fiscale afdeling en vele buitenlandse werknemers. De Hoge Raad oordeelt dat KLM de piloten had moeten waarschuwen voor de fiscale gevolgen van de verdragswijziging. Vervolgens verwijst de Hoge Raad de zaak naar Hof Den Haag voor de verdere afhandeling.

Bron: HR 22-09-2023 (ECLI:NL:HR:2023:1276).

Loonafspraken blijven hoog

In augustus 2023 kwamen de loonafspraken gemiddeld uit op 7,4%. Daarmee lijkt er een einde te komen aan de opwaartse loontrend, die al anderhalf jaar duurt. Dat blijkt uit cao-maandbericht over augustus van AWVN.


Echter, in augustus kwamen slechts zeven cao’s tot stand. Volgens AWVN zal pas in de komende maanden blijken of de langdurige opwaartse trend in de loonafspraken definitief is afgevlakt of is omgebogen. Vanwege de inflatie en het verslechterde economische sentiment wordt verwacht dat de loonafspraken over hun hoogtepunt heen zijn.

Kerncijfers

Loonafspraken augustus gemiddeld 7,4%

Loonafspraken 2023 gemiddeld 7,4%

Loonafspraken 2022 gemiddeld 3,8%

Aantal nieuwe cao-akkoorden in augustus 2023: 7

Aantal aflopende cao’s in 2023: 424 voor 2,9 miljoen werknemers

Aantal vernieuwde cao’s die in 2023 ingaan: 296 voor 2,4 miljoen werknemers

Aantal openstaande cao’s - met expiratie in 2023: 128 cao’s (540.000 werknemers)

Bron: AWVN.nl 15-09-2023.

Subsidieregeling Cyberweerbaarheid

Met de subsidieregeling Cyberweerbaarheid stimuleert het Digital Trust Center groepen van bedrijven in niet-vitale sectoren om samen te werken op het gebied van cybersecurity. Veel bedrijven weten nog onvoldoende hoe ze zich moeten wapenen tegen cyberdreigingen. Hierdoor zijn hun bedrijfsprocessen en waardevolle data kwetsbaar voor cybercriminelen.


Men wil met de regeling nieuwe netwerken creëren of bestaande netwerken in stand te houden waar leden hun kennis en kunde rond cyberweerbaarheid toepassen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers langdurig samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen niet-vitale branches, sectoren en regio’s. Ook ondernemingen die actief zijn in vitale sectoren, mogen onderdeel zijn van het netwerk. Deze ondernemingen vormen weliswaar niet de doelgroep van deze subsidieregeling, maar met hun kennis en expertise kunnen zij de slagingskans van het netwerk vergroten.

Samenwerkingsvormen Er zijn 2 mogelijke vormen van samenwerking:

  • Meerdere ondernemingen stellen gezamenlijk een cyberweerbaarheidsplan op. Een penvoerder is de contactpersoon voor RVO voor het samenwerkingsverband en een van de deelnemers aan het samenwerkingsverband. Deze penvoerder vraagt vervolgens namens de individuele bedrijven een subsidie aan. Het samenwerkingsverband bestaat in dit geval uit minimaal twee en maximaal acht deelnemers. Het heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemingen die niet actief zijn in de vitale sectoren.

  • Een verband met een rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld een stichting) dat tot doel heeft de behartiging van cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen, kan een subsidieaanvraag indienen. De stichting is dan ontvanger van de subsidie. Samenwerking met minstens twee ondernemingen is verplicht. Welke ondernemingen dit zijn en welke rol zij hebben, moet u beschrijven in het cyberweerbaarheidsplan.

Voorwaarden Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn te vinden via https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/subsidieregeling-cyberweerbaarheid/voorwaarden

Aanvragen Bij de aanvraag moet men een projectplan en een begroting meesturen. Beide bestanden kan men downloaden via de site van RVO: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/subsidieregeling-cyberweerbaarheid

Men kan Cyberweerbaarheid aanvragen tot en met 16 oktober 2023, 17:00 uur. Hiervoor moet worden ingelogd met eHerkenning. Voor de aanvraag heeft men minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau 2+ nodig.

Selectie Een onafhankelijke adviescommissie selecteert de voorstellen die in aanmerking komen voor de subsidieregeling 2023. Is uw voorstel geselecteerd, dan geeft u een voortgangsrapportage of wijziging door en vraagt u een vaststelling aan.

Startende projecten Inmiddels zijn alle in 2022 ingediende voorstellen beoordeeld. Uit deze beoordeling kwamen zes projecten als beste naar voren:

  • Cyber Chain Resilience Consortium (CCRC): zet zich in voor de cyberweerbaarheid van alle partijen binnen een leveranciersketen.

  • Synthesis: houdt zich bezig met een pakket voor bibliotheken.

  • CYRA: werkt aan een brede cyberweerbaarheidscoalitie om zo een landelijke beweging in gang te zetten.

  • Hoc-Hoornse Ondernemers: verbetert de cyberweerbaarheid van het midden- en kleinbedrijf in West-Friesland.

  • Techniek Nederland: wil de cyberweerbaarheid van installateurs in de operationele techniek helpen verbeteren.

  • CyberAnt: richt zich op kwetsbaarheden bij webwinkels.

Bron: RVO september 2023

Vage raamovereenkomst maakt geen afnemer

Wil een partij kwalificeren als afnemer voor btw-doeleinden, dan moet zij een duidelijke overeenkomst van opdracht zijn aangegaan.


Een bv verricht een soort reclamediensten, te weten het bedenken en ontwerpen van acties om particulieren over te halen om mee te doen aan bepaalde prijzenfestivals. Tot 23 november 2000 heeft de bv deze diensten verricht voor een gelieerde vennootschap. Op 31 oktober 2000 sluit deze gelieerde vennootschap een overeenkomst met een ander gelieerd lichaam buiten de EU. Deze overeenkomst bepaalt dat het lichaam de activiteiten van de vennootschap verricht. De vennootschap draagt zorg voor financiële transacties. Zij stoot de ontvangen gelden onder inhouding van een provisie door naar het lichaam. Vanaf 23 november 2000 reikt de bv facturen uit aan het nieuwe lichaam en later sluit zij een raamovereenkomst met dat lichaam. De bv brengt over haar diensten aan dat lichaam geen Nederlandse omzetbelasting in rekening. Zij meent namelijk dat de dienst niet plaatsvindt in Nederland.

Uit e-mailverkeer blijkt werkelijke afnemer Naar aanleiding van een boekenonderzoek concludeert de Belastingdienst dat de bv haar diensten feitelijk niet levert aan het lichaam, maar aan de vennootschap. Hof Arnhem-Leeuwarden deelt die conclusie. Volgens het hof geeft de factuur- en geldstroom in het desbetreffende tijdvak niet de economische en commerciële realiteit van de handelingen van de bv weer. Daarbij is van belang dat de raamovereenkomst zeer algemeen is verwoord. Hierin is slechts opgenomen dat het lichaam het voornemen heeft om de bv regelmatig te belasten met het uitvoeren van reclamediensten. Maar de raamovereenkomst zelf houdt geen opdracht in tot het daadwerkelijk verrichten van reclamediensten. Een concrete opdracht ontbreekt. Wel is er uitgebreid e-mailverkeer tussen de bv en de vennootschap. Uit deze communicatie blijkt de vennootschap de beslissing te nemen over het afnemen van de reclamediensten van de bv. Daarom heeft de bv btw in rekening moeten brengen.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 05-09-2023 (gepubl.15-09-2023).

Boete voor wijzigen tenaamstelling met adressticker

Trekt een ondernemer ten onrechte btw af doordat hij de tenaamstelling van een factuur heeft gewijzigd door er een adressticker op te plakken? Dan riskeert hij een hoge vergrijpboete!


Een man drijft een adviesbureau in de vorm van een eenmanszaak. Hij geeft advies op het gebied van onder meer boekhoudingen, belastingen, schuldsaneringen en personeelsbemiddeling. Later komt daar nog de verhuur van recreatiewoningen bij. De ondernemer vraagt en krijgt over het tweede en derde kwartaal van 2019 € 615 respectievelijk € 9.247 aan omzetbelasting terug. Naderhand vraagt de inspecteur de ondernemer om informatie over zijn aangiften omzetbelasting. Daarop stuurt de ondernemer onder andere een creditnota met betrekking tot de levering van een chalet. Op deze creditnota heeft de man een adressticker geplakt met zijn adres erop. Uit een derdenonderzoek en navraag bij de ondernemer blijkt dat de ondernemer met de sticker de tenaamstelling van de factuur heeft gewijzigd. Dit is niet toegestaan. Daarom legt de fiscus de ondernemer naheffingsaanslagen omzetbelasting en een 100%-vergrijpboete op.

Fiscalist moet beter weten De ondernemer gaat in beroep tegen de vergrijpboete. Hij stelt dat een van zijn klanten eerst het chalet heeft gekocht en dat hij het vervolgens heeft overgenomen. Maar Hof Arnhem-Leeuwarden vindt deze stelling niet aannemelijk. De leverancier van het chalet heeft nooit een factuur uitgereikt aan de ondernemer en dit ook nooit willen doen. De ondernemer maakt evenmin aannemelijk dat hij met zijn klant is overeengekomen het chalet over te nemen. Omdat de man zich mede als fiscalist presenteert, heeft hij moeten weten dat hij geen recht had op aftrek van voorbelasting over het chalet. Toch heeft hij deze voorbelasting afgetrokken door willens en wetens de factuur aan te passen. Hij moet zich bewust zijn geweest van de redelijke kans dat hij te weinig belasting zou betalen. Daarom is volgens het hof de vergrijpboete terecht opgelegd. Het hof verklaart het hoger beroep van de ondernemer ongegrond.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 12-09-2023 (gepubl. 22-09-2023).

© lArcade 2023