Inloggen

Archief

SEPP-bedrag per elektrische auto omlaag

Het maximale subsidiebedrag voor een elektrische auto gaat vanaf 2022 verder omlaag dan in eerste instantie gepland was, zo blijkt uit een brief staatsecretaris Van Weyenbergh (I en W). Wel komt meer geld beschikbaar voor subsidie. Het kabinet wil zo meer mensen de kans geven een elektrische auto te kopen of leasen, nieuw of tweedehands.
Het subsidiebudget voor nieuwe elektrische auto’s was afgelopen jaar heel snel op en ook de subsidiepot voor gebruikte elektrische auto’s was in augustus leeg. Om de kabinetsambitie uit het Klimaatakkoord, 100% emissievrij nieuwverkoop auto's in 2030, te behalen wordt extra geld vrijgemaakt voor de (fiscale) stimulering van elektrische personenauto’s en wordt tegelijkertijd extra ingezet op het aantrekkelijk maken van elektrisch rijden voor particulieren en voor ondernemers door aanschafsubsidies. Voor wat betreft de zakelijke markt wordt de bijtelling voor elektrische auto’s niet extra verhoogd en stijgt deze in 2022, zoals eerder aangekondigd, naar 16%. Wel gaat de cataloguswaarde van de auto waarvoor de bijtellingskorting geldt (cap) eerder omlaag. Vanaf 2022 is de cap € 35.000 en per 2023 wordt deze verlaagd naar € 30.000. Van Weyenberg trekt € 28 miljoen extra uit voor de aanschaf van een elektrische bestelbussen (SEBA). Ondernemers kunnen nu al tot € 5.000 subsidie krijgen bij de overstap naar een bestelbus die elektrisch of op waterstof rijdt. De verwachting is dat steeds meer ondernemers daar gebruik van willen maken, in aanloop naar 2025. Steden mogen vanaf dan zones aanwijzen waar alleen schone bestelbussen mogen rijden. Om elektrisch rijden voor particulieren aantrekkelijk te maken wordt de komende drie jaar de subsidiepot voor nieuwe elektrische auto’s met € 80 miljoen verhoogd en die voor gebruikte elektrische auto’s met € 10 miljoen. Omdat de prijzen van elektrische auto’s dalen en omdat er meer animo is dan gedacht heeft het kabinet er, mede op advies van de sector, voor gekozen het subsidiebedrag per nieuwe auto te verlagen. In 2022 wordt dat € 3.350, in plaats van de geplande € 3.700. De jaren erna daalt dat verder: € 2.950 in 2023, € 2.550 in 2024 en € 0 in 2025. Voor tweedehands auto’s blijft de subsidie € 2.000. Bron: Min. I en W 22-09-2021

WBSO wordt in 2022 flexibeler bij aanvragen en verrekenen

Op Prinsjesdag zijn een aantal wijzigingen in de WBSO-wetgeving aangekondigd. Vanaf 2022 wordt het aanvragen van de WBSO flexibeler en eenvoudiger en kunnen bedrijven het WBSO-voordeel sneller verrekenen. Het gaat om de volgende wijzigingen:
Het aanvraagproces wordt flexibeler en eenvoudiger: vanaf 2022 wordt het mogelijk dat bedrijven ook een S&O-verklaring kunnen aanvragen die betrekking heeft op een periode die al (deels) betrokken is in een eerdere S&O-verklaring. Door de overlappende S&O-aanvragen kunnen bedrijven direct een aanvraag doen met de eerste dag van de eerstvolgende maand als startmaand als ze een idee hebben voor een nieuw S&O-project. De manier van verrekenen verandert, waardoor bedrijven het WBSO-voordeel sneller kunnen verrekenen met minder administratieve lasten. De voorgestelde wijziging in de verrekensystematiek houdt in dat bedrijven voortaan na afgifte van de S&O-verklaring zelf kunnen bepalen in welk tijdvak zij hun WBSO-voordeel wensen te verrekenen. Hierdoor kan het aantal verrekenmomenten en daarmee samenhangende administratieve lasten omlaag worden gebracht. Het wordt duidelijker dat bedrijven alleen kosten en uitgaven kunnen mededelen waarvoor in 2022 (en later) een S&O-verklaring is afgegeven. Geregeld wordt dat aanvragen altijd betrekking hebben op de rest van het kalenderjaar. Hierdoor wordt het voor bedrijven eenvoudiger de mededeling na afloop van het kalenderjaar te doen. Ook in 2022 zijn er twee schijven met een verschillend voordeelpercentage. Het tarief van de eerste schijf tot € 350.000 aan S&O-(loon)kosten wordt 32% (2021: 40%). Daarna is het tarief 16%. Voor startende bedrijven wordt het percentage 40% (2021: 50%) in de eerste schijf. Voor zzp’ers die minimaal 500 onderzoeksuren per jaar maken, is er een vaste aftrek (2021: € 13.188). Startende zzp’ers ontvangen daarnaast extra aftrek (2021: € 6.598). De exacte bedragen voor zelfstandigen vor 2022 worden eind 2021 bekend gemaakt. In verband met de coronacrisis verhoogde het kabinet in 2021 de voordeelpercentages van de WBSO om het speur- en ontwikkelingswerk (S&O) op peil te houden. Uit onderzoek blijkt dat de coronacrisis weinig invloed lijkt te hebben op de hoeveelheid S&O die bedrijven uitvoeren. Daarom worden deze crisismaatregelen niet verlengd. Het beschikbare WBSO-budget voor 2022 bedraagt € 1.336 miljoen. Bron: RVO.nl en Min EZK 21-09-2021

Prinsjesdag 2021 – pakket Belastingplan 2022

Het Belastingpakket 2022 bestaat uit de volgende zes wetsvoorstellen: Belastingplan 2022, Overige fiscale maatregelen 2022, Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking, Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten, Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen en Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijks wijzigen bedragen heffingsverminderingen. Daarnaast is het wetsvoorstel Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel aan de Tweede Kamer aangeboden.
1. Belastingplan 2022 Verlaging inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) ter dekking ouderschapsverlof. Aanpassing van de catalogusprijs waarover de maximale korting op de bijtelling voor emissievrije personenauto’s van toepassing is Ophoging steunpercentages MIA van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%. Uitzondering fiscaal partnerbegrip voor toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting Verhoging leeftijdsgrens status kind van vergunninghouder Huurtoeslag bij huurgrensoverschrijding, specificering voorafgaande maand geschrapt Verlengen geldigheidsduur gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups met een jaar Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten van € 2 per thuiswerkdag Wettelijk vastleggen tijdelijke verruiming vrije ruimte (COVID-19) Temporele beperking verrekening voorheffingen met de Vpb (Sofina) Vrijstelling van overdrachtsbelasting bij terugkoop woning met verkoopregulerend beding Verduidelijkingen en technische wijzigingen overdrachtsbelasting Aanpassen CO2-schijfgrenzen en de schijftarieven voor personenauto’s en de CO2-grens en tarief voor de dieseltoeslag voor personenauto’s Uitbreiding overgangsrecht Postcoderoosregeling Aanpassen verlaagd tarief walstroom Aanpassen energiebelasting ter voorkoming dubbele belasting bij batterijopslag 2. Overige fiscale maatregelen 2022 Toepassing van de bijleenregeling en de aflossingsstand wordt in partnerschapssituaties rechtvaardiger en onbedoelde renteaftrekbeperkingen worden voorkomen. Ook wordt de eigenwoningregeling in situaties van overlijden eenvoudiger gemaakt en wordt een achterblijvende partner niet onnodig geconfronteerd met het eigenwoningverleden van de overleden fiscale partner. Verduidelijken berekeningswijze jaarlijkse herijking van rendementspercentages box 3 Reparatiewetgeving Wet aanpassing box Maandelijkse gegevenslevering Delegatiebepaling ondersteuning toeslaggerechtigden Vereenvoudigen en verduidelijken systematiek S&O-afdrachtvermindering Verrekenvolgorde bij CFC-maatregel Aanpassen verwerking negatieve btw-melding Verduidelijken Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen in relatie tot gebruik van de weg, de wijze van afschrijving op de waarde van een voertuig en enkele technische aanpassingen Verduidelijken samenloop nihiltarief en vrijstelling aardgas 3. Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking In dit wetsvoorstel wordt de belastingplichtmaatregel nader ingeregeld in de systematiek van de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de dividendbelasting en de bronbelasting. Tevens worden enkele aanpassingen voorgesteld van de in de genoemde implementatiewet opgenomen belastingplichtmaatregel. Ook wordt voorgesteld om het toepassingsbereik van de hybridemismatchmaatregelen in de vennootschapsbelasting uit te breiden naar gevallen waarin de hybridemismatch ontstaat tussen de belastingplichtige en een gelieerd natuurlijk persoon. 4. Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten Voorgesteld wordt om de fiscale regeling voor aandelenoptierechten te wijzigen waardoor het aantrekkelijker wordt om aandelenoptierechten als loon te verstrekken. Als gevolg van dit voorstel wordt het heffingsmoment van uitoefening van een aandelenoptierecht in beginsel verschoven naar het moment waarop de bij uitoefening van het aandelenoptierecht verkregen aandelen verhandelbaar zijn en er dus liquide middelen voorhanden kunnen zijn om de verschuldigde belastingen te voldoen. 5. Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen Om de schrijnende gevolgen van onterecht handelen of nalaten van de Belastingdienst op te kunnen lossen of ten minste te verzachten, kan het gepast zijn om een tegemoetkoming te bieden. De voorgestelde maatregel biedt daarvoor de juridische grondslag. Op grond daarvan kunnen bij algemene maatregel van bestuur (amvb) gevallen worden aangewezen die voor een tegemoetkoming in aanmerking komen. 6. Wetsvoorstel verlaging tarief en maandelijks aanpassen verhuurderheffing Gebleken is dat de beperking dat slechts per eerste van elk kwartaal bedragen kunnen worden aangepast, kan leiden tot een forse toename van het bedrag aan aanvragen tussen het moment dat de overschrijding blijkt en het eerst mogelijke moment van aanpassing. Het heeft daarom de voorkeur dat de wijziging van bedragen waaronder het op nihil stellen van bedragen iedere maand mogelijk wordt, in plaats van ieder kwartaal. Dit wetsvoorstel regelt in relatie tot de uitvoering bij de Belastingdienst enkel een tariefsverlaging van de verhuurderheffing. 7. Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel Het doel van het wetsvoorstel is om verrekenprijsverschillen weg te nemen die ontstaan als gevolg van een verschillende toepassing van het zakelijkheidsbeginsel in met name internationale situaties, die ertoe leiden dat een deel van de winst van een multinationale onderneming niet in een naar de winst geheven belasting wordt betrokken. Dit wetsvoorstel beperkt bij de belastingplichtige een neerwaartse aanpassing van de winst op grond van het zakelijkheidsbeginsel voor zover bij het andere lichaam dat bij de transactie betrokken is geen of een te lage corresponderende opwaartse aanpassing in de belastinggrondslag wordt betrokken.

Verslag evaluatie pilot webmodule naar Kamer

Het doel van de pilot was en is om zicht te krijgen op de werking van de webmodule en wat deze voor opdrachtgevers in de dagelijkse praktijk kan betekenen. Bij 70% van de opdrachten geeft de webmodule duidelijkheid. Dit blijkt uit de evaluatie van de pilot schrijft minister Koolmees in een voortgangsbrief ‘Werken als zelfstandige’. In afwachting van de formatie blijft het moratorium op de handhaving door de Belastingdienst van kracht.
De pilot is 11 januari 2021 gestart en de resultaten tot 10 juli 2021 zijn geëvalueerd. De zes maanden durende pilot is 22.000 keer geopend en 6.600 deelnemers hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Uit de webmodule komt dat gemiddeld in 28% van de gevallen de uitkomst ‘indicatie buiten dienstbetrekking’ wordt gegeven en in 33,9% van de gevallen de uitkomst ‘indicatie dienstbetrekking’. In 9,7 % was sprake van een fictieve dienstbetrekking. In 28,4% van de gevallen is er geen oordeel mogelijk op basis van de webmodule. Als opdrachtgevers en -nemers op een aantal punten aanpassingen doen in het werkproces is dit laatste cijfer mogelijk terug te brengen tot onder de 20%. Het percentage ‘indicatie dienstbetrekking’ zou dan stijgen naar 39,4%. Het percentage geen oordeel zou uitkomen op 17%. De webmodule blijft voorlopig als voorlichtingsinstrument bestaan. De informatie die zo is opgehaald wordt gebruikt ter verbetering van dit instrument. Het nieuwe kabinet zal besluiten welke verdere stappen zullen worden genomen rond het werken als zelfstandige en of en in welke vorm de webmodule wordt ingevoerd. Uit een aan de webmodule toegevoegde enquête beoordeelt het merendeel van de gebruikers de gebruiksvriendelijkheid en de duidelijkheid van de webmodule als positief. De afgelopen maanden zijn er ook gesprekken gevoerd met verschillende sectoren rond het thema ‘werken als zelfstandige’ onder meer over de redenen die mensen hebben om te werken als zelfstandige en of en waar het wettelijk kader knelt. Ongelijkheid speelveld werkenden en het belang van meer duidelijkheid en zekerheid worden als grootste knelpunten ervaren. Een ander terugkerend thema zijn de grote kostenverschillen die er zijn tussen loondienst en de inhuur van zelfstandigen. Het handhavingsmoratorium blijft voorlopig van toepassing totdat er een besluit wordt genomen over de invoering van de webmodule en het (gefaseerd) opstarten van de handhaving. Dat is aan een volgend kabinet. Dat betekent dat er voorlopig beperkt gehandhaafd wordt door de Belastingdienst. Er wordt alleen gehandhaafd op kwaadwillendheid of wanneer aanwijzingen van de Belastingdienst niet binnen een redelijke termijn zijn opgevolgd. Voor een betere naleving is handhaving overigens zeker niet altijd nodig. Het doen van een bedrijfsbezoek of een boekenonderzoek draagt vaak al bij aan een betere werkwijze. Ook werken de Belastingdienst en Inspectie SZW beter samen bij het toezicht arbeidsrelaties en bij het opsporen van schijnconstructies. Bron: Min. SZW en MvF 20-09-2021

Nederland wil EU-limiet voor contante betalingen

Nederland pleit samen met enkele andere landen voor een maximum van € 5.000 in de EU voor betalingen met contant geld. De maatregel moet helpen in de strijd tegen witwassen schrijft minister Hoekstra.
Lidstaten moeten in het voorstel ook de mogelijkheid krijgen zelf een lagere limiet vast te stellen. Nederland werkt al langer aan een verbod op contante betalingen van bedragen boven de € 3.000. Als ook voor de hele EU een maximum geldt, kan dit helpen voorkomen dat het witwasprobleem zich verplaatst naar andere landen. De ministers willen ook meer actie om te zorgen dat het biljet van € 500 verdwijnt. Het biljet wordt al niet meer gedrukt, maar volgens de laatste cijfers circuleren er nog altijd 400 miljoen stuks, met een totale waarde van € 200 miljard. Die zijn vooral populair bij criminelen. Bron: EU-nieuws, 20-09-2021

© lArcade 2021