Inloggen

Archief

Aanbevelingen voor aanpak problematische schulden ondernemers

De minister van EZK stuurt de kabinetsreactie op het eindrapport van de aanjager aanpak
problematische schulden voor ondernemers.

De minister noemt eerst enkele maatregelen die al zijn genomen naar aanleiding van
de tussenrapportage zoals een activeringscampagne, verlenging van het saneringsbeleid
en het kwijtscheldingsbeleid van het UWV. De Kamer is in een brief van 16 oktober
jl. geïnformeerd over de voortgang van de terugbetaling van de belastingschulden.

De volgende aanbevelingen kunnen snel worden opgepakt:

 • Informatie schuldhulpverlening via accountants – De aanjager raadt aan om hulpverlening vanuit het Rijk die beschikbaar is voor
  het saneren of reorganiseren van een bedrijf bij ondernemers duidelijker aan de man
  te brengen door te bevorderen dat accountants, die voor ondernemers met financiële
  problemen werken, hierop te wijzen. Via het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  wordt de mogelijkheid onderzocht om ondernemers op deze hulpverlening te wijzen via
  de branchevereniging voor accountants.

 • Persoonlijke contact bij invordering van schulden door de Belastingdienst – Daarnaast raadt de aanjager aan om bij de (dwang)invordering van de schulden te
  streven naar zoveel mogelijk persoonlijke contactmomenten met de ondernemer met schulden.

 • Persoonlijke contact bij invordering van schulden door het UWV – Het UWV handelt in lijn met de aanbeveling. Dit doet zij onder andere door bij
  de terugvordering van te veel uitgekeerde NOW-subsidie in te zetten op zo veel mogelijk
  persoonlijk contact met werkgevers die (een deel van) de NOW-voorschotten moeten terugbetalen.

 • Persoonlijke contact bij invordering van schulden door RVORVO heeft ruime betalingsregelingen en extra maatwerk is mogelijk. Hiervoor is persoonlijk
  contact met de ondernemer essentieel. RVO biedt ondernemers zo veel mogelijk maatwerk,
  flexibiliteit en persoonlijk contact aan, indien zij (een deel) van het verkregen
  voorschot aan TVL terug moeten betalen.

Ook onderstreept de aanjager het belang om voortgang te maken met het project Vorderingenoverzicht
Rijk en een gezamenlijke Betalingsregeling Rijk. Het doel van het Vorderingenoverzicht
Rijk is om mensen de mogelijkheid te bieden een overzicht van hun actuele betalingsverplichtingen
aan overheidsorganisaties in te zien. Het streven is in 2027 de mogelijkheid bieden
om een gezamenlijke betalingsregeling aan te gaan. Tot die tijd zijn er betalingsregelingen
per organisatie mogelijk.

Verder noemt de aanjager de pilot die de NVVK samen met het Waarborgfonds saneringskredieten
is gestart een goed initiatief. Deze pilot onderzoekt de mogelijkheid van verbreding
van het Waarborgfonds saneringskredieten voor ondernemers. Deze pilot loopt tot en
met 31 december 2024.

WHOA Ook doet de aanjager een aanbeveling om het griffierecht van de Wet Homologatie Onderhands
Akkoord (WHOA) te verlagen. Zoals eerder aangekondigd zal ervoor worden gezorgd dat
zowel verzoeken tot homologatie van een akkoord op grond van de WHOA als verzoeken
tot afwijzing van een dergelijk akkoord onder hetzelfde lagere griffierecht komen
te vallen.

Bron: Min. EZK 19-12-2023.

Dalende loonafspraken in november

In november 2023 kwamen de nieuwe loonafspraken gemiddeld uit op 7,1%. Dit is in lijn
met de trend die na de zomer is ingezet. Dat blijkt uit cao-maandbericht over november
van AWVN.

De gemiddelde loonafspraak over 2023 is nog steeds 7,4%. Dit gemiddelde is veel hoger
dan de afgelopen jaren. In november werden 34 cao’s afgesloten. Dat aantal is hoger
dan normaal. AWVN verklaart dalende trend in de loonafspraken uit de gedaalde inflatie
en verslechterde economische omstandigheden. De komende tijd bepalen de ontwikkelingen
als verslechterd economisch nieuws, dalende industriële productie, stijging van het
aantal faillissementen, lagere inflatie en krapte op de arbeidsmarkt de hoogte van
de loonafspraken.

Kerncijfers

 • Loonafspraken november gemiddeld 7,1%.

 • Loonafspraken 2023 gemiddeld 7,4%.

 • Loonafspraken 2022 gemiddeld 3,8%.

 • Aantal nieuwe cao-akkoorden in oktober 2023: 34.

 • Aantal aflopende cao’s in 2023: 446 voor 2,9 miljoen werknemers.

 • Aantal vernieuwde cao’s die in 2023 ingaan: 378 voor 2,7 miljoen werknemers.

 • Aantal openstaande cao’s – met expiratie in 2023: 68 cao’s (160.000 werknemers).

Bron: AWVN.nl 15-12-2023.

Verkoop plastic draagtas valt onder algemeen btw-tarief

De gemiddelde supermarktklant ziet de plastic tas als een aparte prestatie, ook al
gooien sommige klanten deze na gebruik weg. Het is wel degelijk van belang of een
klant voor aankoop kan kiezen en hiervoor een aparte vergoeding betaalt.

Een exploitant van supermarkten volgens twee formules verkoopt bij de kassa plastic
draagtassen voor € 0,25 inclusief btw. Op de tassen staat het logo van de betreffende
supermarktformule. De prijs wordt bij de ene formule wél en bij de andere niet vermeld.
Het gaat in het tweede kwartaal van 2019 om ruim 3 miljoen tassen, waarvoor zij aan
de Stichting Afvalfonds verpakkingen een ‘afvalbeheersbijdrage’ betaalt, omdat de
tassen volgens het Afvalfonds afval zijn. Zij verkoopt bij de kassa ook duurdere ‘big
shoppers’. De exploitant voldoet voor beide soorten tassen btw naar het algemene btw-tarief,
maar stelt later dat de verkoop van de plastic tassen onder hetzelfde (gemiddelde)
btw-tarief, te weten 10,5%, als de verkoop van boodschappen valt. Er zou sprake zijn
van een bijkomende prestatie in plaats van een afzonderlijke prestatie.

Geen bijkomende prestatie Hof Amsterdam bevestigt de uitspraak van Rechtbank Noord-Holland en oordeelt dat het
algemene btw-tarief van toepassing is. De gemiddelde klant ziet de draagtas als een
aparte prestatie, waarbij het niet uitmaakt dat sommige klanten deze na gebruik weggooien.
Om te beoordelen of de tas ‘een doel op zich is’ voor de klant is wel degelijk van
belang of hij/zij voor aankoop kan kiezen en hiervoor een aparte vergoeding betaalt.
De exploitant kan aan paragraaf 4.1 van het Besluit Toelichting Tabel I en (EU-)Richtlijn
94/62 geen vertrouwen ontlenen, omdat de (lege) tassen geen verpakkingen zoals bedoeld
in het Besluit of de Richtlijn zijn. Het hof wijst er nog op dat dergelijke tassen
steeds meer worden hergebruikt, en dus wel degelijk een zelfstandige gebruikswaarde
hebben. Dat er ook een ‘afvalbeheersbijdrage’ is verschuldigd, betekent niet dat er
sprake is van dubbele (belasting)heffing.

Bron: Hof Amsterdam 24-08-2023 (gepubl. 13-12-2023).

Budget ISDE gaat omhoog

Vanaf 1 januari 2024 wordt de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing
(ISDE) weer beschikbaar gesteld, onder meer voor isolerende maatregelen of een (hybride)
warmtepomp. Bedrijven en huiseigenaren kunnen subsidie aanvragen voor het verduurzamen
van hun (kantoor)gebouw of woning. Het budget is met € 40 miljoen verhoogd tot € 600
miljoen.

De ISDE is op een aantal punten gewijzigd zodat de regeling toegankelijker wordt voor
de isolatie van monumentale woningen en het gebruik van biobased milieuvriendelijke
isolatiematerialen. Zakelijke gebruikers kunnen naast warmtepompen en zonneboilers
subsidie aanvragen voor kleine windmolens. Huiseigenaren kunnen met de ISDE een deel
van hun investeringen vergoed krijgen als zij investeren in isolatie, een (hybride)
warmtepomp, zonneboiler, elektrische kookvoorziening of een aansluiting op het warmtenet.
Ruim 200.000 woningeigenaren vroegen de ISDE in 2023 aan. Het budget wordt daarom
in 2024 verhoogd tot € 600 miljoen. Daarnaast is er € 5 miljoen beschikbaar voor kleine
windmolens.

Monumentale woningen Vanwege het behoud van het monumentale karakter van woningen kan een deel van de
eigenaren van monumenten geen HR++ glas of buitengevelisolatie toepassen. Ook hebben
veel monumenten geen spouwmuur, wat isoleren ingewikkeld maakt. Investeringen in maatregelen
voor monumenten voldoen hierdoor vaak niet aan de eisen van de ISDE. De minimale isolatiewaarden
voor monumenten worden vanaf 1 januari 2024 versoepeld. Ook worden de minimale afmetingen
waarvoor een aanvraag voor glasisolatie kan worden ingediend voor monumentale woningen
verlaagd. Door deze wijzigingen wordt de regeling toegankelijker voor monumentale
woningen.

Extra subsidie voor biobased isolatiemateriaal Biobased isolatiemateriaal is duurzaam geproduceerd materiaal zoals hout, vezelhennep
en vlas. Dit materiaal is vaak duurder dan minder duurzame isolatiematerialen. Om
het gebruik van biobased milieuvriendelijk isolatiemateriaal aan te moedigen wordt
er een extra bedrag per vierkante meter aan subsidie toegekend.

Warmtepompen Vanaf 2024 moet een warmtepomp minimaal energielabel A++ hebben om ISDE te ontvangen.
Warmtepompen met energielabel A+ of lager komen in 2024 niet meer in aanmerking voor
subsidie. Warmtepompen vanaf energielabel A+++ krijgen een aanvullende subsidiebonus
van € 225. Wie in 2023 een warmtepomp met energielabel A+ of lager heeft gekocht en
laat installeren in 2024, kan wel subsidie aanvragen. Deze wijziging geldt niet voor
warmtepompboilers en voor warmtepompen met een thermisch vermogen van 71 kW of hoger.

Subsidie aanvragen De aanvraag voor een ISDE-subsidie kan worden gedaan bij RVO (https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde).

Bron: Min. EZK 11-12-2023.

Geen kindvrijstelling voor vrouw die erflater als eigen dochter beschouwde

Iemand kan alleen als een pleegkind voor de erfbelasting worden aangemerkt als aan
de strikte wettelijke eisen wordt voldaan. Hij/zij moet tenminste vijf jaar uitsluitend
door de ‘pleegouder(s)’ zijn onderhouden en opgevoed.

Een vrouw is door een weduwnaar benoemd tot zijn erfgenaam voor de helft van de nalatenschap.
Hij legateert aan haar verder alle tot de nalatenschap behorende roerende zaken en
zijn huis, als zij de waarde hiervan in de nalatenschap inbrengt. De vrouw is geen
familie van de weduwnaar of zijn overleden echtgenote en haar ouders leven nog steeds.
In de aanslag erfbelasting wordt rekening gehouden met de vrijstelling voor ‘overige
verkrijgers’ van € 2.208, en de tarieven voor ‘overige gevallen’. De vrouw stelt in
bezwaar dat zij als een pleegkind moet worden behandeld, en dus recht heeft op de
kindvrijstelling van € 20.946 en toepassing van de bijbehorende lagere tarieven.

Geen recht op kindvrijstelling en Tariefgroep I Rechtbank Noord-Holland volgt de inspecteur. De vrouw maakt niet aannemelijk dat zij
tenminste vijf jaar uitsluitend door het echtpaar als een eigen kind is onderhouden
en opgevoed. Zij heeft na vragen van de inspecteur verklaard dat het echtpaar een
groot deel van haar levensonderhoud betaalden en dat haar ouders beperkt bijdroegen.
Op de zitting heeft zij nog verteld dat haar ouders kosten voor hun rekening namen
als zij daar af en toe in het weekend verbleef, maar het kan ook zijn dat zij nooit
iets voor haar kochten. Het is hier alleen van belang of zij voldoet aan de wettelijke
eisen voor aanmerking als een pleegkind. Het maakt niet uit of de vrouw, zoals de
huisarts en de toenmalige buurvrouw bevestigen, een bijzondere en hechte band had
met het echtpaar en dat zij haar als hun dochter beschouwden.

Bron: Rb. Noord-Holland 19-10-2023 (gepubl. 07-12-2023).

© lArcade 2024