Inloggen

Archief

Kleine schuldeisers krijgen betere uitgangspositie

De Tweede Kamer heeft op 26 mei 2020 unaniem de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen. Door dit wetsvoorstel kunnen bedrijven die in financiële problemen zijn geraakt zichzelf makkelijker herstructureren om een faillissement af te wenden.
Door deze wijziging van de Faillissementswet kunnen ondernemingen die op zichzelf rendabel zijn, maar door een te zware schuldenlast of te hoge structurele kosten een sanering van schulden en verplichtingen nodig hebben, voorkomen dat zij in surseance van betaling of faillissement komen. De rechtbank kan in dat geval een akkoord over het herstructureren en saneren van schulden goedkeuren. Door de goedkeuring worden alle schuldeisers en aandeelhouders van de onderneming gebonden aan de inhoud van het akkoord, ook degenen die tegen hebben gestemd. Vorderingen en andere rechten van werknemers op grond van arbeidsovereenkomst blijven van rechtswege buiten het akkoord. In Nederland ontbreekt momenteel een wettelijke regeling voor een dwangakkoord buiten faillissement. Bron: Tweede Kamer, 26-05-2020

Beroepschrift te laat maar toch ontvankelijk

Verzendt de Belastingdienst een verminderingsbeschikking met daarop de vermelding ‘uitspraak op bezwaar’? En staat hier een uiterste datum op wanneer het beroepschrift moet zijn ingediend? Dan mag belanghebbende van die datum uitgaan, ook al is de feitelijke termijn om in beroep te gaan dan al voorbij.
Een man verleent zorg aan zijn broer die een persoonsgebonden budget (PGB) ontvangt. De zorgverlener krijgt vanuit het PGB betaald. Op de inkomsten heeft de man een bedrag in aftrek gebracht vanwege ingekochte zorg. Die ingekochte zorg heeft de zorgverlener contant betaald. Bij Rechtbank Den Haag is de aftrek voor de ingekochte zorg in geschil. De rechtbank toetst eerst ambtshalve of het beroepschrift ontvankelijk is. De uitspraak op bezwaar is van 23 augustus 2019. Het beroepschrift is van 15 oktober 2019. De rechtbank heeft het beroepschrift dus na zes weken ontvangen. Toch oordeelt de rechtbank dat het beroep ontvankelijk is. De Belastingdienst heeft namelijk een verminderingsbeschikking verzonden op 6 september 2019. Op deze beschikking stond ‘uitspraak op bezwaar’. Ook staat op de beschikking dat de uiterste datum om in beroep te gaan 18 oktober 2019 is. Onder die omstandigheden oordeelt de rechtbank dat het ingestelde beroep ontvankelijk is. Het baat de zorgverlener echter niet. De rechtbank vindt de verklaring van de man op zich wel geloofwaardig. Voor de rechtbank heeft de zorgverlener namelijk verklaard dat het moeilijk is om geschikte zorgverleners te vinden. Bovendien willen die zorgverleners alleen de zorg verlenen als zij contant worden uitbetaald. De rechtbank vindt echter dat de zorgverlener de gang van zaken met schriftelijke stukken had moeten onderbouwen. Door dat na te laten heeft hij geen inzicht kunnen geven in de gang van zaken en de kosten van de ingekochte zorg. De rechtbank geeft daarom de inspecteur gelijk en weigert de gevraagde aftrek. Bron: Rb. Den Haag 26-3-2020

De ene oudedagsvoorziening is de andere niet

Een man vindt dat hij geen belasting over zijn spaargeld hoeft te betalen, omdat hij al belasting heeft betaald over zijn (gespaarde) arbeidsinkomsten. Ook is de man van oordeel dat zijn vermogen als oudedagsvoorziening onbelast moet blijven net als pensioenkapitaal.
In 2015 heeft de man € 985.282 op spaar- en betaalrekeningen staan. Na aftrek van de vrijstelling van € 42.660, heeft de man als zijn aandeel in het belastbaar inkomen in box 3 € 19.708 aangegeven. Hij vindt dat hij geen belasting over een deel van dit inkomen hoeft te betalen en gaat in beroep bij Rechtbank Den Haag. De man geeft aan dat het gespaarde geld dient voor zijn pensioen. Bovendien heeft hij hierover al belasting betaald toen hij dit geld als loon heeft gekregen. Er is sprake van dubbele belastingheffing. De rechtbank is het niet met deze stelling eens. Het forfaitaire voordeel in box 3 en de arbeidsinkomsten waaruit het vermogen in box 3 is ontstaan, zijn twee verschillende inkomensbronnen. Arbeidsinkomsten behoren tot het belastbaar inkomen uit werk en woning. Als iemand ervoor kiest deze inkomsten niet te consumeren, dan kunnen deze vermogensbestanddelen opbrengsten generen. Die opbrengsten kunnen en mogen dan afzonderlijk in de heffing worden betrokken volgens de rechtbank. Er is geen dubbele heffing. Ook met zijn tweede stelling heeft de man geen succes. Een fiscaal toelaatbare pensioenregeling moet aan allerlei strikte voorwaarden voldoen. Denk daarbij aan een direct verband tussen het te bereiken pensioen, arbeidsduur en het arbeidsinkomen. Bij een zuivere pensioenregeling vindt belastingheffing pas plaats bij het ontvangen van de uitkeringen. Het opgebouwde pensioenkapitaal behoort dan niet tot box 3. Er gelden wel allerlei restricties, waaronder een afkoopverbod. Bij spaargeld als oudedagsvoorziening zijn er geen restricties. De man kan vrijelijk over zijn spaargeld beschikken. Een pensioenregeling en een oudedagsvoorziening in de vorm van een spaartegoed zijn geen gelijke gevallen. Bron: Rb. Den Haag 26-3-2020

Gebruik juiste sectorcode van belang voor WW

Volgens de Belastingdienst komt het regelmatig voor dat in de aangifte loonheffingen een onjuiste sectorcode staat. Een onjuiste sectorcode kan voor een ex-werknemer problemen opleveren bij zijn WW-aanvraag.
Voor de digitale WW-aanvraag van het UWV wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit de loonaangiften. Een verschil tussen de sectorcode in de loonaangifte en de sectorcode op de beschikking sectoraansluiting, zorgt bij UWV voor extra handelingen bij de behandeling van een WW-aanvraag. Dit kan tot vertraging van een WW-uitkering leiden. Het is daarom belangrijk om de juiste sectorcode in de loonaangifte te gebruiken. Herstel een onjuist aangegeven sectorcode dan ook zo snel mogelijk. Als de sectorcode onjuist is, ontvangt de inhoudingsplichtige een terugkoppelbrief met de meldcode L2085 met de foutmelding: Aangegeven sector wijkt af van de beschikte sector. Meer informatie over de sectorindeling is te vinden in paragraaf 5.1 en over correcties in hoofdstuk 12 van het Handboek loonheffingen. Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners, 26 mei 2020

Nieuw pensioenstelsel koppelt pensioen niet meer aan salaris

Werkgevers, vakbonden en het kabinet zijn het eens over de uitwerking van een belangrijk deel van het nieuwe pensioenstelsel. Hoeveel pensioen je krijgt wordt niet meer gekoppeld aan je salaris in je werkzame leeftijd, maar aan je inleg en de ontwikkeling van de beurskoersen. Dat schrijft de Volkskrant.
Het ministerie van Sociale Zaken, werkgeversvereniging VNO-NCW en vakbond FNV willen niet inhoudelijk op de stand van de onderhandelingen ingaan, maar bronnen rond de onderhandelingen bevestigen dat er een doorbraak is bereikt. Pensioenen kunnen al geruime tijd niet meer worden verhoogd om de inflatie te compenseren. Dat heeft te maken met de lage rente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen om te bepalen of ze genoeg geld in kas hebben om ook in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Door die zogenoemde rekenrente kunnen fondsen pensioenen niet laten meestijgen met de inflatie. Volgens de Volkskrant wordt die rekenrente geschrapt, maar daarvoor moet wel een hoop veranderen. Ten eerste wordt de pensioenaanspraak dus niet meer gebaseerd op je loon en de pensioenbelofte wordt ingeruild voor een verwachting. Die wordt gebaseerd op je inleg, dus hoeveel premie je betaalt, plus het beleggingsrendement op jouw inleg. Volgens de krant wordt er bij pensionering gekeken naar hoeveel er dan in jouw persoonlijke pot zit. Daar bovenop komt dan nog een extra bedrag, gebaseerd op het verwachte rendement in de komende jaren. De hoogte van het jaarlijkse pensioen wordt dan bepaald door dat bedrag te delen door het nog te verwachten aantal levensjaren. Op dit moment zijn dat er twintig na pensionering. Als een gepensioneerde eerder overlijdt, dan wordt het restant van zijn of haar pensioenaanspraak in de kas gestort. Dat wordt dan gebruikt om pensioenen uit te betalen van mensen die langer leven dan verwacht. Bron: Volkskrant.nl, 20-05 2020

© lArcade 2024