Inloggen

Archief

Ernstig beschadigde auto eerst herstellen, dan BPM berekenen

Wacht een vanuit het buitenland overgebrachte auto nog op een keuring vanwege essentiële gebreken? Dan dient men de BPM te berekenen nadat deze gebreken zijn hersteld.
Een autohandelaar brengt een gebruikte auto met ernstige schade vanuit Duitsland over naar Nederland. De auto heeft de status ‘wacht op keuring’ (WOK). Men mag dus niet op de weg rijden met deze auto. De handelaar wil de BPM voldoen naar de staat zonder herstel van de essentiële gebreken. De Belastingdienst weigert dat en de zaak belandt uiteindelijk voor de Hoge Raad. Volgens Hoge Raad heeft de wetgever bedoeld BPM te heffen voor motorrijtuigen die van de weg in Nederland gebruik (gaan) maken. Deze heffing vindt plaats naar de staat waarin de motorrijtuigen verkeren op het moment dat zij kunnen en mogen worden toegelaten op de weg in Nederland. Vervolgens gaat de Hoge Raad in op het wettelijke systeem van registratie en voldoening op aangifte, de vaststelling van de heffingsgrondslagen en het tijdstip van het belastbare feit. De wetgever heeft een regeling getroffen voor de situatie waarin iemand vanuit het buitenland een gebruikt motorrijtuig met essentiële gebreken overbrengt. In zo’n situatie mag en valt de afschrijving pas te bepalen op het tijdstip dat de essentiële gebreken zijn hersteld en naar de staat waarin het motorrijtuig zich dan bevindt. Bron: Hoge Raad 26-03-2021

Geen verlaagd btw-tarief voor digitale culturele evenementen

Het kabinet is niet van plan om wettelijke maatregelen te nemen voor een verlaagd btw-tarief voor digitale culturele evenementen. Dit blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Vijlbrief op Kamervragen.
Het kabinet trekt zich het lot aan van alle sectoren die getroffen worden door deze pandemie. Zo ook de culturele sector. Om die reden heeft het kabinet ook een set aan generieke en specifieke maatregelen getroffen om de sector te ondersteunen. Echter, een goedkeuring van het verlaagd btw-tarief op digitale culturele evenementen vindt geen steun in het arrest-Geelen en zou op dit moment in strijd zijn met de BTW-richtlijn, aldus de staatssecretaris. Het kabinet is daarom niet van plan hiervoor op dit moment te voorzien in wettelijke maatregelen. Dit zou overigens ook uitstralingseffecten hebben naar alle andere elektronische diensten buiten de culturele evenementen (bijvoorbeeld het streamen van muziek, series en films). Daarbij ontstaan afbakeningsproblemen. Er is namelijk geen duidelijk afgebakende definitie van de prestatie ‘online culturele diensten’. Daarin kan ook niet goed worden voorzien binnen de meeromvattende categorie elektronische diensten. Wel heeft Nederland – net als een aantal andere lidstaten – bij de onderhandelingen over de Richtlijn tarieven ervoor gepleit om lidstaten meer beleidsruimte te geven om het lage btw-tarief toe te passen op online culturele evenementen en daarbij afbakeningskaders te geven. De onderhandelingen over deze richtlijn worden door de huidige voorzitter van de Raad van de EU voortvarend opgepakt. Op dit moment is niet te zeggen wanneer de onderhandelingen tot een afronding komen. Bron: MvF 30-03-2021

Hersenschudding is geldig excuus voor te laat bezwaar

In geval van overmacht is een beroep tegen de afwijzing van een te laat bezwaarschrift in principe toch ontvankelijk. Een situatie van overmacht doet zich bijvoorbeeld voor als de gemachtigde van een belanghebbende een hersenschudding oploopt en vervolgens strikte rust moet houden.
Een VOF gaat in bezwaar en beroep met betrekking tot een subsidie op grond van de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL). Voordat haar gemachtigde het bezwaarschrift kan versturen, loopt hij bij een fietsongeval een hersenschudding op. Op voorschrift van zijn dokter moet hij strikte rust houden. Daarom moet de gemachtigde zijn werkzaamheden tijdelijk staken. Dit heeft weer als gevolg dat de minister van Economische Zaken en Klimaat het bezwaarschrift pas na het einde van de bezwaartermijn ontvangt. Strikt genomen is de VOF dus te laat en is het beroep niet-ontvankelijk. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelt echter dat deze termijnoverschrijding niet is te wijten aan de gemachtigde van de VOF. De termijnoverschrijding is immers het gevolg van de opgelopen hersenschudding. Omdat de gemachtigde een eenmanszaak dreef, heeft hij de werkzaamheden niet kunnen delegeren aan een ander. Aangezien de termijnoverschrijding verschoonbaar is, moet de minister alsnog het bezwaarschrift inhoudelijk behandelen. Bron: CBb 26-02-2021

Hardheidsclausules TVL gepubliceerd

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de wijzigingsregeling van de TVL gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling wordt voor het eerste kwartaal van 2021 op een aantal onderdelen gewijzigd.
Ten eerste wordt de vaste lastendrempel verlaagd waardoor meer mkb-ondernemingen voor TVL in aanmerking komen. De vaste lastendrempel, het vereiste dat een onderneming minimaal € 3.000 vaste lasten in een kwartaal moet hebben op basis van de referentieomzet in dat kwartaal, wordt verlaagd van € 3.000 naar € 1.500. Daarnaast worden twee gerichte hardheidsclausules opgenomen in de regeling. Hardheidsclausules De feitelijke hoofdactiviteit hoeft niet per definitie uit de aanduiding van de uitgeoefende activiteiten in het handelsregister te blijken. Door de eerste hardheidsclausule kan RVO uitgaan van de feitelijke hoofdactiviteit van de onderneming op 15 maart 2020, ook als deze afwijkt van de activiteitenomschrijving van de onderneming zoals opgenomen in het handelsregister op 15 maart 2020. De ondernemer zal dit moeten aantonen. Deze feitelijke hoofdactiviteit wordt vervolgens door RVO gebruikt om de hoogte van de subsidie te bepalen. Door de tweede hardheidsclausule wordt mogelijk gemaakt dat op basis van de activiteit, waarvan de ondernemer kan aantonen dat dit zijn feitelijke hoofdactiviteit was op 15 maart 2020, subsidie kan worden verstrekt. Ook hier geldt dat de ondernemer moet aantonen dat deze activiteit in de bijlage bij de regeling is opgenomen op 15 maart 2020 de feitelijke hoofdactiviteit van de onderneming vormde. De hoogte van de subsidie wordt dan bepaald op basis van die activiteit (die dus feitelijk de hoofdactiviteit van de onderneming vormde). Evenementenmodule Q1 De evenementenmodule richt zich op ondernemingen door middel van een subsidie gericht op de financiering van de vaste lasten buiten het evenementenseizoen. De evenementenmodule wordt ook opengesteld voor het eerste kwartaal van 2021. In de regeling staan de criteria voor subsidietoekenning en een afbakening van de doelgroep. Bron: Min. EZK 29-03-2021

Vast minimum gebruikelijk loon is absoluut bedrag

De fiscus hoeft bij het bepalen van het gebruikelijk loon het normbedrag in principe niet naar tijdsgelang toe te passen. Zelfs als de dga maar een paar maanden voor zijn bv werkt, kan hij toch het volle normbedrag aan gebruikelijk loon genieten.
Een man krijgt twee navorderingsaanslagen inkomstenbelasting opgelegd. Een van deze navorderingsaanslagen ziet mede op het gebruikelijk loon dat hij geniet voor de werkzaamheden voor zijn bv. De man tekent onder andere beroep aan tegen deze navorderingsaanslag. Voor Rechtbank Noord-Holland wijst hij erop niet meer dan vier maanden voor zijn bv te hebben gewerkt. Toch stelt de Belastingdienst het gebruikelijk loon op het volledige normbedrag van € 44.000 (bedrag 2015, bedrag 2021: € 47.000). Volgens de rechtbank heeft de inspecteur daarmee correct gehandeld. Dat de dga slechts vier maanden heeft gewerkt, betekent niet dat men maar een derde van het normbedrag dient te hanteren. Daarnaast maakt de dga niet aannemelijk dat voor zijn project van vier maanden een lager loon dan € 44.000 gebruikelijk zou zijn voor niet-ab-situaties. Bron: Rb. Noord-Holland 19-02-2021 (gepubl. 22-03-2021)

© lArcade 2023