Inloggen

Archief

Steunmaatregelen worden per 1 oktober ingetrokken

Het kabinet heeft bekend gemaakt per 1 oktober 2021 te stoppen met de generieke coronasteunmaatregelen. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd.
Het Centraal Planbureau gaat uit van een groei van 3,8% in 2021 en 3,2% in 2022. Dit herstel wordt verstoord als wordt doorgegaan met de generieke maatregelen uit het steunpakket. Het oplopend tekort op de arbeidsmarkt is hiervoor een aanwijzing. Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht in het vierde kwartaal. Net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie. Het kabinet is bezig met een regeling voor de nachthoreca die naar verwachting ook na 1 oktober nog verplicht gesloten is. Belastingen De mogelijkheid om uitstel van belastingbetaling aan te vragen stopt op 1 oktober, zoals eerder aangekondigd. Sinds het begin van de crisis hebben 369.000 ondernemers gebruikgemaakt van de mogelijkheid van belastinguitstel, voor een bedrag van € 40,4 miljard. Een groot deel van de belastingschuld is inmiddels weer afgelost (€ 16,6 miljard) of verminderd als bijvoorbeeld de belastingaanslag niet goed is vastgesteld (€ 4,6 miljard). Per saldo staat op dit moment € 19,2 miljard aan belastingschuld open en hier maken 270.000 ondernemers gebruik van. Van ondernemers wordt verwacht dat zij vanaf 1 oktober 2021 weer gewoon belasting gaan betalen. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen, schoof eerder al op naar 1 oktober 2022 en hier is vijf jaar de tijd voor. Dit geldt voor alle schulden van ondernemers die wegens de coronacrisis uitstel van betaling hebben gekregen, dus ook de schulden waar de ondernemer geen verlenging voor heeft aangevraagd. Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens de coronacrisis genomen is, loopt door tot 1 januari 2022, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken. Daarnaast voert Nederland overleg met Duitsland en België om de afspraken over de belastingheffing van grenswerkers ook tot 1 januari 2022 voort te zetten. Garantieregelingen De corona-financieringsregelingen KKC, Qredits overbruggingskrediet, BMKB-C en GO-C blijven het gehele jaar van kracht om marktfinanciering te blijven faciliteren. Bedrijven die behoefte hebben aan liquiditeit, kunnen hierbij terecht. Ook het Garantiefonds Evenementen loopt door in het vierde kwartaal. Nachtclubs en disco’s Het kabinet is bezig met een gerichte compensatieregeling voor nachtclubs en disco’s als deze ook na 1 oktober niet open kunnen. Deze bedrijven zitten in een uitzonderlijke situatie omdat het de enige sector is die nog op last van de overheid volledig gesloten is. De uitvoering van zo’n gerichte regeling is zeer complex en vraagt veel van de uitvoeringsorganisaties. Daarom wordt scherp gekeken naar wat uitvoeringstechnisch en juridisch mogelijk is. Beëindiging Tozo Ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf 1 oktober weer een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (het Bbz). Om dit voor gemeenten uitvoerbaar te houden, heeft het kabinet besloten de uitvoering van de regeling tot eind dit jaar te vereenvoudigen. Dit betekent dat gemeenten geen vermogenstoets hoeven uit te voeren, dat ondernemers met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden een Bbz-uitkering kunnen aanvragen en dat de gemeente het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) vaststelt. Vanaf 1 januari 2022 voeren gemeenten het Bbz weer zonder wijzigingen uit. Terugkeer Werktijdverkorting De Werktijdverkorting (WTV) is vanwege de invoering van de NOW buiten werking gesteld. Na het stoppen van de NOW keert per 1 oktober de Werktijdverkorting (WTV) weer terug. Deze biedt ondersteuning aan werkgevers die worden getroffen door een buitengewone omstandigheid die niet tot het ondernemersrisico behoort. De geherintroduceerde WTV is nadrukkelijk niet bedoeld voor Corona-gerelateerde omstandigheden, het gaat om kortdurende buitengewone omstandigheden. Aanvullend sociaal pakket Het kabinet heeft met een aanvullend sociaal pakket extra middelen vrijgemaakt om mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid zitten, nieuw perspectief te bieden. Gemeenten, UWV en Regionale mobiliteitsteams helpen bij het zoeken naar nieuw werk, nieuwe bedrijfsactiviteiten en een inkomen. Met het aanbieden van intensieve begeleiding, loopbaanadvies en scholing via praktijkleren in het mbo. Hierbij helpen ze mensen met een bijstandsuitkering of ww, mensen voor wie ontslag dreigt vanwege faillissement van de organisatie, of zelfstandig ondernemers met een Tozo-uitkering op zoek naar werk. Gemeenten, scholen en regionale mobiliteitsteams helpen jongeren bij het zoeken naar werk of om door te leren. Er is ook hulp voor mensen die vanwege de crisis te maken hebben met financiële zorgen. Bron: Min. EZK, MvF en Min. SZW 30-08-2021

Vraag voor 1 oktober 2021 bijzonder uitstel van betaling aan

Ondernemers die door de coronacrisis hun belasting niet op tijd kunnen betalen en nog geen bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd, kunnen dit nog doen tot en met 30 september 2021. In dat geval kan de ondernemer vanaf 1 oktober 2022 gebruikmaken van de betalingsregeling.
Het bijzonder uitstel van betaling wordt tot 1 oktober 2021 verleend. Is al bijzonder uitstel aangevraagd en loopt dat vóór 1 oktober 2021 af, dan is het niet nodig om verlenging van het bijzonder uitstel aan te vragen. Dat loopt automatisch door tot 1 oktober 2021, voor alle belastingen waarvoor de ondernemer bijzonder uitstel heeft. Voor alle ondernemers die bijzonder uitstel hebben aangevraagd en gekregen, geldt: Tot en met 30 september 2021 hoeven zij de belastingen waarvoor bijzonder uitstel is verleend, niet te betalen. Vanaf 1 oktober 2021 moeten zij weer op tijd voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen. Vanaf 1 oktober 2022 kunnen zij gebruikmaken van een betalingsregeling voor de belastingschuld die is opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel. De ondernemer betaalt die belastingschuld dan af in 60 maanden. Voorwaarde daarbij is dat na de laatste dag van het bijzonder uitstel steeds op tijd aangifte is gedaan en betaald. Bron: Belastingdienst, 30-08-2021

IB-ondernemerschap vergt meer dan verschijningsplicht

Nadat een ondernemer zijn bedrijf heeft verkocht en alleen nog maar op afroep hoeft te komen, zal hij waarschijnlijk geen IB-ondernemer meer zijn.
Een man handelt via zijn eenmanszaak in kaasproducten en aanverwante artikelen. Deze producten verhandelt hij op drie markten in drie verschillende plaatsen. De ondernemer sluit op 25 juli 2016 een verkoopovereenkomst met een VOF. In het kader van deze overeenkomst gaat de ondernemer met tot 1 januari 2016 terugwerkende kracht een nieuwe VOF aan met de koper. Op 15 augustus 2016 draagt de ondernemer het recht tot de verkoop van kaas- en zuivelproducten op de drie markten over aan de oude VOF. Deze overdracht is inclusief goodwill, voorraad en inventaris. Na deze overdracht vindt een ontbinding van de nieuwe VOF plaats. De man moet daarna nog wel aanwezig zijn op de markt wanneer de marktmeester daarom verzoekt. Voor deze verschijningsplicht ontvangt hij een kilometervergoeding en een vast bedrag van € 50 per keer. De man meent dat hij daardoor in 2017 nog steeds kwalificeert als ondernemer voor de inkomstenbelasting, maar de inspecteur is het daar niet mee eens. Het geschil belandt voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De rechtbank constateert dat voor de man na 15 augustus 2016 nog maar weinig (arbeids)inspanningen resteren. Hij moet alleen nog op afroep gaan naar de markt gaan en een vergunning overdragen. Daarnaast is hij los in te schakelen voor verkoopactiviteiten. Daarvoor kan hij apart een rekening sturen. Maar de man bewijst niet dat hij in 2017 omzet heeft behaald met marktbezoeken of verkoopactiviteiten. Verder volgt uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel dat de oude VOF de bedrijfsleider is met volledige volmacht. Dit wijst erop dat die VOF ook naar buiten toe optreedt als vertegenwoordiger van de marktexploitant. De man vervult hierbij geen rol. Hieruit blijkt dat echt sprake is van een verkoop en staking van de onderneming. Vervolgens oordeelt de rechter dat de resterende activiteiten van de man onvoldoende zijn om nog te kwalificeren als IB-ondernemer. Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 06-08-2021 (gepubl. 23-08-2021)

Per 1 september nieuw aanvraagportaal WBSO

Vanaf 1 september 2021 is een Aanvraag Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) alleen nog mogelijk via het nieuwe aanvraagportaal. Het huidige aanvraagportaal – eLoket – wordt gesloten.
In oktober 2020 opende RVO een nieuw aanvraagportaal voor de WBSO naast het eLoket. Vanaf 1 september 2021 is aanvragen indienen via eLoket niet meer mogelijk. Ondernemers en adviseurs die een aanvraag willen indienen voor een klant moeten inloggen met het eHerkenningsmiddel eH3. Adviseurs dienen voor het doen van de aanvraag te beschikken over een ketenmachtiging. Voor aanvragen die zijn ingediend via eLoket is geen ketenmachtiging nodig, ook niet na 1 september. Ondernemers en adviseurs (met een ketenmachtiging) kunnen via het WBSO inlogportaal, met eH3, een vormvrije aanvraag indienen. Houd er rekening mee dat alle communicatie over de aanvraag vanaf de aanvraag digitaal verloopt. Alle notificaties worden verstuurd via noreply@rvo.nl. Het doorgeven van burgerservicenummers (BSN’s) en het melden van de realisatie (mededeling) verloopt voorlopig nog (met eH3) via eLoket. Meer info: Overgang naar nieuw aanvraagportaal WBSO. Bron: RVO.nl, 25-08-2021

Aanvullend uitstel mogelijk ten onrechte afgewezen

Volgens de Belastingdienst zijn verzoeken voor belastingjaar 2020 voor aanvullend uitstel mogelijk ten onrechte afgewezen met de reden ‘onvoldoende motivatie’. Dit probleem is bij de Belastingdienst bekend en wordt hersteld.
Vanaf 1 september 2021 is het mogelijk voor deze posten opnieuw aanvullend uitstel aan te vragen. Mocht de uiterste reactiedatum van deze post voor of op 1 september 2021 liggen, neem dan contact op met de afdeling Centrale Verwerking Uitstelregeling (CVU). Deze afdeling zorgt voor een juiste verwerking van dit verzoek. Uitstelverzoeken voor bijzonder of incidenteel uitstel voor oudere belastingjaren worden wel goed verwerkt. Bron: FFD, 24-08-2021

© lArcade 2024