Inloggen

Archief

Maak meer afspraken op bedrijfsniveau om uit cao-impasse te komen

Volgens onderhandelaars van CNV Vakmensen lopen cao-besprekingen steeds vaker stuk op de vernieuwing van de cao. Dit blijkt uit een enquête onder de ruim tachtig onderhandelaars van de vakbond. Op dit moment liggen al zo'n twintig cao-besprekingen stil.
In vrijwel elke cao-onderhandeling ligt het onderwerp van de vernieuwing van de cao op tafel. Volgens cao-coördinator Fortuin van CNV Vakmensen is dat in de praktijk vooral een ouderwetse discussie over het verslechteren van cao's aan de ene kant en looneisen aan de andere kant. ‘Dat betreuren wij, want juist nu in tijden van globalisering en innovatie is de noodzaak het grootst om de arbeidsverhoudingen in bijvoorbeeld de bouw, motorvoertuigen, vervoer en industrie toekomstbestendig te maken.’ CNV Vakmensen wil de huidige impasse aan de onderhandelingstafel doorbreken door werknemers weer meer zeggenschap te geven over hun arbeidsvoorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld door afspraken te maken over werktijden en arbeidsduur op het niveau van de onderneming. De bond heeft dat al bij 15 cao’s voorgesteld. ‘Op die plek horen deze afspraken thuis, want elk bedrijf en elke bedrijfsomgeving is anders. Werknemers kennen deze omstandigheden heel goed en zijn prima in staat, binnen het kader van een cao, bedrijfsspecifieke afspraken te maken. Bijkomend voordeel is dat werkgevers het maatwerk krijgen waar zij zo hard naar op zoek zijn.’ Waar de bond echter niet aan mee wil werken zijn verkapte loonoffers onder het mom van maatwerk. Dit betreffen dan voorstellen om allerlei toeslagen voor over-, avond- en weekendwerk en maatregelen om ouderen in zware beroepen te ontzien, af te schaffen. Bron: CAOweb, 29-01-2015

Laadpaal in de bijtelling

De ‘laadpaal’ voor de ter beschikking gestelde (semi-)elektrische auto die door de werkgever bij de woning van de werknemer wordt geplaatst, is opgenomen in de bijtelling en is geen afzonderlijk loonbestanddeel. Met deze goedkeuring komt de staatssecretaris van Financiën in een geactualiseerd besluit over vervoer, reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer.
In de praktijk bleek er onduidelijkheid te bestaan over de fiscale aspecten als een werkgever een laadpaal laat plaatsen in of bij de woning van de werknemer voor een auto die de werkgever ter beschikking stelt. Telt de laadpaal mee in de bijtelling of moet het als een afzonderlijk loonbestanddeel worden aangemerkt? Omdat die onduidelijkheid de overgang naar elektrisch rijden kan ontmoedigen, komt de staatssecretaris met een goedkeuring. Laat de werkgever een laadpaal plaatsen bij de woning van de werknemer, of – als de werknemer de laadpaal zelf op verzoek van de werkgever heeft laten plaatsen – vergoedt de werkgever het plaatsen van de laadpaal, dan wordt dit geacht onderdeel uit te maken van de terbeschikkingstelling van de auto. Is er sprake van een bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak, dan wordt (het plaatsen van) de laadpaal geacht deel uit te maken van de gebruikskosten van de auto die door middel van de bijtelling in de loonheffing worden betrokken. Er hoeft geen rekening gehouden te worden met een additioneel bedrag aan loon (in natura), ongeacht of een laadpaal is opgenomen in de catalogusprijs. Is er geen sprake van bijtelling, omdat de auto van de zaak per jaar aantoonbaar voor maximaal 500 kilometer privé wordt gebruikt, dan wordt ook (het plaatsen van) de laadpaal geacht voor zakelijk gebruik te zijn bedoeld. De goedkeuring geldt overigens niet voor de benodigde elektriciteit. Wel kunnen werkgever en werknemer zonder gevolgen voor het loon en de loonheffing overeenkomen dat dit daadwerkelijke verbruik tegen kostprijs wordt doorgeleverd aan de werkgever. In die kosten mag men de kosten van een meter om het feitelijke verbruik vast te stellen meenemen. De goedkeuring voor de laadpaal is ook van toepassing op een ondernemer/natuurlijk persoon die in zijn onderneming een (semi-)elektrische auto gebruikt die tot het ondernemingsvermogen behoort. In het besluit wordt nadrukkelijk aangegeven dat de goedkeuring voor de laadpaal niet geldt voor een eigen auto van de werknemer. De kosten voor de elektriciteit worden dan geacht te zijn begrepen in de onbelaste vergoeding van € 0,19 per zakelijke kilometer (inclusief woon-werkverkeer). Bron: MvF 21-01-2015, nr. BLKB2015-0106M (Stcrt 2015, 2172)

Voorkom aansprakelijkstelling btw

Volgens Hof Den Haag blijkt uit het insturen van een Opgaaf startende ondernemer dat een bv, die deel uitmaakte van een fiscale eenheid, geen deel meer uitmaakt van die fiscale eenheid. De bv kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor de naheffingsaanslagen omzetbelasting.
Een bv is september 2001 toegetreden tot een fiscale eenheid voor de btw. In december 2010 laat de bv, middels een Opgaaf startende ondernemer aan de Belastingdienst weten dat zij een nieuwe onderneming is gestart. Aan de fiscale eenheid zijn in februari 2013 naheffingsaanslagen omzetbelasting opgelegd die niet worden betaald. De bv wordt vervolgens aansprakelijk gesteld voor deze naheffingsaanslagen. In maart 2013 meldt de bv bij de Belastingdienst dat zij niet langer deel uitmaakt van de fiscale eenheid btw. De bv is het dan ook niet eens met de aansprakelijkstelling. Uit de wet blijkt dat personen en lichamen die gezamenlijk zijn aangemerkt als één ondernemer in de zin van de Wet OB hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelasting van de fiscale eenheid, tenzij de inspecteur er schriftelijk van in kennis is gesteld dat op grond van gewijzigde omstandigheden niet langer een eenheid bestaat als bedoeld in die bepaling door deze personen en lichamen. De hoofdelijke aansprakelijkheid bestaat, volgens de Hoge Raad, ook tijdens de periode dat vanwege gewijzigde omstandigheden niet langer wordt voldaan aan de materiële voorwaarden voor het bestaan van een fiscale eenheid, totdat de inspecteur van het niet langer bestaan van de desbetreffende fiscale eenheid in kennis is gesteld. In tegenstelling tot de rechtbank is Hof Den Haag van mening dat de Opgaaf startende ondernemer als een mededeling kan worden aangemerkt dat de bv geen deel meer uitmaakt van de fiscale eenheid. Uit de toelichting bij de Opgaaf blijkt dat een andere rechtspersoon kan ontstaan uit een of meerdere bestaande ondernemingen. In dit geval doet zich, volgens de opgaaf, een daarmee gelijk te stellen situatie voor, te weten dat uit een bestaande fiscale eenheid, een andere, voor de heffing van omzetbelasting zelfstandig in aanmerking te nemen, ondernemer ontstaat. De bv heeft in lijn daarmee ook bij vraag 5a van de opgaaf geantwoord dat de onderneming voortkomt uit een of meer bestaande ondernemingen. Voorts staat vast dat de inspecteur op geen enkele wijze heeft gereageerd op de melding van de bv dat zij voortaan zelfstandig wenst te worden aangemerkt als ondernemer voor de omzetbelasting. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat alleen de enkele mededeling dat niet langer deel wordt uitgemaakt van een fiscale eenheid voldoende is. Het hoger beroep van de bv slaagt dan ook. Bron: Hof Den Haag 21-11-2014

‘Huidige bouw-cao hindert groei’

Bouwwerkgeversvoorman Maxime Verhagen (Bouwend Nederland) heeft enkele dagen voor de hervatting van de cao-onderhandelingen stevig uitgehaald naar de bonden. In een interview met het bouwdagblad Cobouw zegt hij dat een moderne bouw-cao nodig is om de sector definitief uit het dal te trekken en een gezonde groei te bewerkstelligen. 'Onderhandelen is geven en nemen. Vakbonden eisen echter alleen maar. Nou, ik kan je verzekeren, dan komt er dus geen akkoord.'
Voor de bouw zou dit echter volgens hem rampzalig zijn. Hij verwacht een opbloei in de sector, maar daarvoor is wel een moderne bouw-cao nodig. Volgens Verhagen kunnen de werkgevers zich met hun huidige marges van 1% de huidige cao gewoon niet permitteren. Het gevolg is dat ze geen bouwvakker meer in vaste dienst aannemen. De afgelopen jaren daalde het aantal werknemers onder de bouw-cao met 70.000 tot ongeveer 100.000. En die leegloop stopt nog niet, aldus Verhagen. Overigens ziet de Bouwend Nederland-voorzitter niets in een sector die hoofdzakelijk met zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) werkt: 'Er is niets mis met zzp’ers, begrijp me goed. Maar als bouwbedrijf moet je niet gedwongen worden om met zzp’ers te werken. En dat is wel wat er met de huidige bouw-cao gebeurt.' Hij benadrukt in het interview dat hij niet afwil van de cao, zoals de vakbonden doen voorkomen. Volgens de bonden is de werkgeversinzet alleen maar verslechteringen. 'Ik wil ook helemaal niet af van de cao, ik wil af van de slechte cao,' aldus Verhagen. Bron: Cobouw, 27-01-2015

Wel lagere pensioenopbouw, geen lagere premies

Slechts bij een kwart van de grotere pensioenfondsen die de pensioenopbouw moesten verlagen vanwege de aanpassing van de fiscale regels, heeft dit ook geleid tot een vermindering van de premies. Dit blijkt uit een onderzoek van het Financieele Dagblad.
Volgens de onderzoekers betekent dit dat bijna 1 miljoen werknemers de versobering van hun pensioen niet uitbetaald heeft gekregen in de vorm van hoger loon. De onderzoekers hielden de opbouw en premies van de vijftig grootste sectorpensioenfondsen tegen het licht. Omdat van veel ondernemingspensioenfondsen de premies nog niet bekend waren zijn die buiten het onderzoek gelaten. Van de 31 sectorpensioenfondsen die door de aanpassing van de fiscale regels de opbouw moesten verlagen, hebben er slechts acht ook de premies verlaagd. Bij 18 fondsen constateerden de onderzoekers dat de premie ten opzichte van vorig jaar gelijk bleef en bij vijf fondsen was er zelfs sprake van een premieverhoging. Achttien fondsen hielden de premie gelijk ten opzichte van 2014 en vijf fondsen verhoogden de premie zelfs. Volgens de betrokken pensioenfondsen kon de premie niet omlaag vanwege of de rente of cao-afspraken. In een aantal gevallen is de extra ruimte die hierdoor ontstond gebruikt om de pensioenregeling elders te verbeteren. Bron: FD 27-01-2015

© lArcade 2024