Inloggen

Archief

Aanmoedigingspremie voor opleiden vrachtwagenchauffeurs

In de strijd tegen het nijpend tekort aan vrachtwagenchauffeurs hebben werkgeversorganisatie TLN en gezamenlijke partners een subsidieregeling voor ondernemers in het leven geroepen. Het doel is om 1500 nieuwe chauffeurs op te leiden.
De subsidie is gericht op vergroting van de groep zogeheten doorstromers en zij-instromers. Er is geld beschikbaar om werkgevers in de transport en logistiek aan te zetten om medewerkers een opleiding tot beroepschauffeur te laten volgen. Ook voor het aantrekken en opleiden van mensen van buiten geldt de subsidieregeling. Voor doorstromers wordt 65 procent van de kosten van het lesgeld vergoed, voor zij-instromers 50 procent. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moeten de kandidaten voor een chauffeursopleiding een test voor de opleiding met positief gevolg afleggen. Het Sectorinstituut Transport en Logistiek (het samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector) verzorgt de werving en selectie van deelnemers. Voor doorstromers geldt dat de werkgever verplicht is ze een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Zij-instromers hebben aan het eind van de opleiding een baangarantie van minimaal één jaar en 32 uur per week. Bron: TLN, 27-02-2018

Gebruik wifi onlosmakelijk verbonden met verhuur vakantiewoningen

Het gebruik van wifi is zo gewoon en algemeen geworden, dat het aanbieden hiervan onlosmakelijk is verbonden met de verhuur van vakantiewoningen. Hiervoor mag dan ook het lage btw-tarief van 6% worden gerekend, oordeelde Rechtbank Gelderland. Voor het leveren van gasflessen geldt die argumentatie echter niet: dit is een afzonderlijke prestatie.
Een vakantiepark verstrekte in de jaren 2014 en 2015 tegen betaling een code voor wifi. Alleen wie gereserveerd had kon een wificode aanvragen. Volgens de fiscus gold hiervoor het btw-tarief van 21% maar de exploitant van het vakantiepark bestrijdt dit. Volgens Rechtbank Gelderland draagt wifi eraan bij dat optimaal gebruik kan worden gemaakt van het verblijf in de vakantiewoning. Met die motivatie kan het verstrekken van wifi onder de hoofdprestatie - de verhuur van vakantiewoningen - worden geschaard en tegen het lage btw-tarief in rekening worden gebracht. Daarbij is wel van belang dat de wifi niet ergens anders dan in de vakantiewoning te gebruiken was en tegen een relatief kleine vergoeding werd verstrekt. Dat de wifi afzonderlijk werd aangeboden en gefactureerd, deed daar niets aan af. De verhuurder probeerde hetzelfde argument voor het leveren van gasflessen in te brengen. Maar die vlieger ging niet op. Omdat het gas niet uitsluitend ter plaatse kon worden gebruikt, werd dit als een afzonderlijke prestatie gezien. Bron: Rb. Gelderland 22-02-2018

Waarom groeien lonen sneller in grotere steden?

Lonen groeien sneller in grote steden dan in kleine steden. Volgens een studie van het CPB is ruimtelijke selectie hiervoor een belangrijke verklaring: personen en bedrijven met een inherent hogere loongroei vestigen zich bij voorkeur in grote steden.
Werknemers in grote steden verdienen, gemiddeld gezien, een hoger loon dan in kleinere steden. Deze positieve relatie tussen lonen en verstedelijking impliceert dat werknemers in grote steden een verhoogde productiviteit kennen. Immers, bedrijven zullen zich niet in regio’s vestigen waar arbeid relatief duur is, tenzij zij worden gecompenseerd in de vorm van productievoordelen. Productievoordelen in steden, ook wel agglomeratievoordelen genoemd, zijn al decennialang onderwerp van onderzoek. In de literatuur worden drie verklaringen voor de sterkere loongroei in grote steden. Allereerst zijn hoge lonen in steden gedeeltelijk het resultaat van ruimtelijke selectie, ook wel ‘sorting’ genoemd. Talentvolle en ambitieuze personen hebben namelijk een bovengemiddelde waardering voor stedelijke voorzieningen en kunnen zich de hoge woonlasten ook veroorloven. Een tweede verklaring is dat agglomeratievoordelen leiden tot een verhoogde productiviteit, wat direct resulteert in een hoger loonniveau. Tot slot is het mogelijk dat steden een stimulerende werking hebben op bijvoorbeeld kennisoverdracht en talentontwikkeling. Dit leidt tot een verhoogde loongroei, aangezien de invloed hiervan op de productiviteit pas na verloop van tijd tot uiting komt. In een studie van het CPB worden deze drie verklaringen empirisch getoetst. De uitkomsten van deze studie bevestigen de belangrijke rol van ruimtelijke selectie: personen met een inherent hoog loonniveau of hoge loongroei vestigen zich veelal in stedelijk gebied. Daarnaast blijken ook agglomeratievoordelen die resulteren in een hoger loonniveau, belangrijk voor alle werknemers, in het bijzonder de hoogopgeleiden. Uit de onderzochte data blijkt echter geen significante relatie tussen loongroei en verstedelijking. Een uitzondering hierop vormen jonge werknemers: na correctie voor ruimtelijke selectie, blijkt voor deze bevolkingsgroep wél een sterk verband tussen loongroei en stadsomvang. Bron: CPB 28-02-2018

Terugvorderen staatssteun

Nederland gaat onterecht gegeven staatssteun terugvorderen op basis van Europese regels. Drie weken nadat de Tweede Kamer een voorstel van die strekking als hamerstuk aannam, deed de Eerste Kamer dinsdag hetzelfde.
De lidstaten van de Europese Unie mogen in principe geen staatssteun verlenen, tenzij de Europese Commissie daarvoor na een melding toestemming heeft gegeven. De huidige regeling vertoont lacunes, schreef toenmalig minister Kamp van Economische Zaken in de toelichting op wetsvoorstel. Hij wilde daarom de regels vereenvoudigen. Voor terugvordering van belastinggeld kan volgens de regels gebruikgemaakt worden van bestaande instrumenten zoals de naheffing. Voor andere vormen van staatssteun wordt een ‘sluitende set nationaalrechtelijke grondslagen’ in de wet opgenomen. Volgens de nieuwe regels is het overheidsorgaan dat de staatssteun in eerste instantie verleende, bevoegd om deze terug te vorderen wanneer het gaat om andere vormen dan fiscale steun. Daarvoor is wel een opdracht nodig van de Europese Commissie. Bron: SC Online, 21-02-2018

Eigen arbeidsvoorwaarderegeling bij Action

Retailbedrijf Action (15 duizend werknemers) volgt het voorbeeld van Jumbo's distributiebedrijf: het verruilt een CAO met FNV Handel voor afspraken met de eigen OR.
Action is met de ondernemingsraad een eigen arbeidsvoorwaardenregeling overeengekomen. Eerder eindigde de voortslepende cao-onderhandelingen bij het bedrijf in een eindbod dat door de achterban van FNV is afgewezen. De bond eiste een loonsverhoging van 3,5% terwijl het bedrijf 2% bood. Ook was die loonsverhoging volgens FNV niet voor al het personeel. Met name flexkrachten zouden volgens de bond op het minimumloonniveau zitten en er niets bij krijgen. Bij het bedrijf zijn er nauwelijks vakbondsleden, Werknemers van Action hebben inmiddels een formulier gekregen waarmee ze kunnen aangeven of ze instemmen met de arbeidsvoorwaarderegeling. Stemt een medewerker niet in, dan blijft de vorige cao van toepassing. Bron: Telegraaf, 15 februari 2017

© lArcade 2024