Inloggen

Archief

PostNL stopt met schijnconstructie Kolham

PostNL stopt met een zogenoemde schijnconstructie bij het postsorteerdepot in Kolham. Bij het depot trad het gemeentelijk re-integratiebedrijf BWRI op als subcontractor.
BWRI had de leiding over het depot waardoor de cao van PostNL niet hoeft worden toegepast. De sorteerders kregen het minimumloon en ook zijn er werknemers geweest die in het kader van een werkstage te werk waren gesteld. Vanaf 30 april stopt PostNL met deze constructie. De werknemers komen niet in dienst van PostNL maar worden ingehuurd via een uitzendbureau. Wel zal voor hen dan de cao van PostNL moeten worden toegepast. Vakbond FNV maakt zich sterk voor een compensatie van de sorteerders. PostNL, BWRI en payroller 365 Werk worden aansprakelijk gesteld voor een paar ton achterstallig loon. Als de bond binnen twee weken geen reactie ontvangt, stappen ze naar de rechter. Bron: FNV 28-03-2018

Strikte eisen voor vrijstelling Apk-keuring

Tijdens de schorsing van een kenteken mag geen gebruik worden gemaakt van de openbare weg. Voor de Apk-keuring wordt een uitzondering gemaakt mits met bescheiden kan worden aangetoond dat er een afspraak is gemaakt voor die keuring.
De eigenaar van een auto ontvangt een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting met boete omdat hij op 16 maart 2017 gebruik heeft gemaakt van de openbare weg. Het kenteken van die auto is van 8 november 2016 tot en met 25 juli 2017 geschorst. Volgens de eigenaar is de naheffingsaanslag ten onrechte opgelegd omdat hij op 16 maart 2017 gebruik maakte van de weg om een Apk-keuring te laten uitvoeren. Omdat de auto werd afgekeurd, beschikt hij niet over keuringsrapport van het RDW. Wel kan hij een bon overleggen waaruit blijkt dat de auto op 16 maart 2017 naar de garage is geweest. De inspecteur stelt echter dat altijd een keuringsrapport door de RDW wordt afgegeven, ook als de auto wordt afgekeurd. Van de rechtbank moet de eigenaar aan de hand van stukken bewijzen dat hij een afspraak heeft gemaakt om op 16 maart 2017 een Apk-keuring te laten uitvoeren en hij dus gebruik heeft gemaakt van de openbare weg. De wettelijke vrijstellingsbepaling moet namelijk strikt worden uitgelegd. Een Apk-keuringsrapport is daarvoor niet noodzakelijk, het bewijs kan ook op een andere manier worden geleverd. Uit de overgelegde bon blijkt niet dat vooraf duidelijk was dat de auto de bewuste dag Apk zou worden gekeurd. Ook is duidelijk geworden dat de eigenaar geen afspraak heeft gemaakt bij de garage maar de auto daar zonder afspraak heeft laten brengen. De eigenaar is er dan ook niet geslaagd de Apk-keuring te bewijzen. De naheffingsaanslag blijft in stand. Wel gaat de verzuimboete van tafel. Bron: Rb. Noord-Nederland 13-03-2018

Pensioenopbouw zwangere zelfstandigen in tweede pijler

Naar aanleiding van Kamervragen van Roald van der Linde en Helma Lodders van de VVD, heeft staatsecretaris Snel van Financiën toegezegd pensioenopbouw voor zwangere zelfstandigen mogelijk te zullen maken in de tweede pijler.
De beide Kamerleden hadden vragen gesteld aan de bewindsman naar aanleiding van het bericht dat zwangere huisartsen en andere vrijberoepsbeoefenaren te maken krijgen met een verminderde pensioenopbouw als gevolg van zwangerschap. Ook de Pensioenfederatie had eerder al aandacht gevraagd voor dit probleem in haar magazine voor stakeholders naar aanleiding van praktijkervaringen van haar leden. De verminderde pensioenopbouw komt drie jaar na de zwangerschap tot uiting, omdat voor de fiscale facilitering van beroepspensioenregelingen wordt gekeken naar het derde kalenderjaar voorafgaande aan het betreffende dienstjaar. Op dit moment kunnen vrouwelijke zelfstandigen alleen terecht in de derde pijler gedurende de periode dat zij met zwangerschaps- en bevallingsverlof zijn. De staatssecretaris geeft aan met een wijziging van de regelgeving te zullen komen waardoor zwangerschap- en bevallingsverlof fiscaal geen gevolgen meer hoeft te hebben voor de pensioenopbouw in een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling. Hiervoor is aanpassing van lagere regelgeving nodig. De wijziging zal worden meegenomen in het eindejaarsbesluit 2018. Bron: Pensioenfederatie 21-03-2018; TK 2017-2018, aanh.nr. 1505

Loondispensatie bij in dienst nemen arbeidsgehandicapten

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een hoofdlijnennotitie Loondispensatie Participatiewet naar de Kamer gestuurd. Het betreft een uitwerking van het voornemen uit het regeerakkoord om het instrument van loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie, zoals dat nu al in de Wajong wordt toegepast.
Doel van de loondispensatie is het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. In de hoofdlijnennotitie van de regeling worden de uitgangspunten geformuleerd. Zo moet het werk lonen. Dit betekent dat mensen met een arbeidsbeperking die met loondispensatie aan de slag gaan vanuit de uitkering een aanvulling krijgen tot op minimumloonniveau. Ook moet doorgroei en uitstroom niet worden belemmerd. Voor werkgevers moet het makkelijk worden mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen door het hanteren van een eenduidig ondersteunend instrumentarium dat zowel door UWV als gemeenten wordt gehanteerd. In tegenstelling tot een loonkostensubsidie betaalt bij loondispensatie een werkgever een loon conform de productiviteit van de werknemer (loonwaarde). Hij kan dus een loon onder het minimumloon betalen waarbij de werknemer zo nodig een aanvullende uitkering krijgt van UWV of gemeente. In de Wajong gebeurt dit al. In 2016 werkten ruim 17.000 Wajongers met loondispensatie. De voorgestelde loondispensatie wordt zo vormgegeven dat een werknemer die met loondispensatie gaat werken er altijd in inkomen op vooruit gaat (tot het volledige minimumloon bij een voltijds baan). Ook ten opzichte van de huidige regeling van een loonkostensubsidie zou een werknemer er op vooruit gaan. Doordat het looninkomen van een werknemer met loondispensatie doorgaans onder de franchise van de pensioenregeling ligt, zal er geen aanvullend pensioen worden opgebouwd. Voor de werknemersverzekeringen geldt dat werknemers met loondispensatie hiervoor gewoon verzekerd zijn en de werkgever hiervoor over een loon premies moet afdragen. Ook voor niet-uitkeringsgerechtigden komt het instrument van loondispensatie beschikbaar. Zij zullen echter geen aanvulling op een loon ontvangen. Bron: Min SZW 27-03-2018

Gegevensuitwisseling met steeds meer landen

De Belastingdienst wisselt met steeds meer landen gegevens uit. Hierdoor wordt het voor zwartspaarders steeds lastiger om aan het oog van de fiscus te ontsnappen.
In de aanpak van zwartspaarders is de automatische uitwisseling van financiële gegevens van groot belang. De Belastingdienst wisselt met steeds meer landen gegevens uit. Sinds 2016 ontvangt de Belastingdienst ook automatisch gegevens over financiële producten van financiële instellingen uit Luxemburg. Dit is een direct gevolg van de CRS (Common Reporting Standard) die de EU met richtlijn 2014/107/EU heeft ingevoerd. In Nederland is die richtlijn geïmplementeerd in de WIB (Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen). Zwitserland gaat over het jaar 2017 ook automatisch gegevens uitwisselen. De eerste levering vanuit Luxemburg heeft inmiddels al plaatsgevonden. Dit betreft gegevens over het kalenderjaar 2016. De gegevens over het jaar 2017 worden op of omstreeks 1 oktober 2018 verwacht. Deze levering betreft dan naast Luxemburg en Zwitserland ook andere landen. De gegevens die geleverd worden betreffen onder andere: spaarproducten, effectenrekeningen, kapitaalverzekeringen en levensverzekeringen. Naast rente en dividend worden ook saldigegevens meegeleverd. In een Kamerbrief kondigt staatssecretaris Snel aan dat Nederland zal doorgaan met de reeks aanvullende maatregelen tegen belastingontduiking. De vrijwaring van vergrijpboeten voor inkeerders is inmiddels afgeschaft. Deze maatregelen, die zien op de actualiteit en op de toekomst, laten onverlet dat de Belastingdienst de komende jaren actief bezig blijft met het traceren en alsnog belasten van zwarte vermogens uit het verleden. Bron: MvF 23-03-2018

© lArcade 2024