Inloggen

Archief

Grafische werkgevers peilen mening werknemers

De werkgevers bij de cao KVGO hebben besloten zelf de mening van de werknemers te peilen over een aangepast eindbod voor een nieuwe cao.
Het eindbod dat de onderhandelingsdelegatie van KVGO op 23 juli naar de vakbonden heeft gestuurd, is begin augustus afgewezen door de vakbonden. Tijdens de ledenvergadering van KVGO op 8 september bleek het overgrote deel van de aanwezige leden het eindbod van de werkgevers te steunen. Wel gaven KVGO-leden aan dat de loondoorbetaling bij ziekte gelijk moet blijven aan de huidige situatie. De onderhandelingsdelegatie heeft daarom het eindbod op twee punten aangepast: de loondoorbetaling bij ziekte en de loonsverhogingen. Tijdens de looptijd van de cao (1 september 2015 tot en met 31 augustus 2017) zal nu tweemaal een loonsverhoging plaatsvinden: per 1 januari 2016 een verhoging van 1,5% en per 1 januari 2017 een loonsverhoging van 1%. Het oorspronkelijk loonbod is hiermee naar beneden bijgesteld om het behoud van de huidige loondoorbetaling bij ziekte (eerste jaar 100%, tweede jaar 70%) te compenseren. De werkgevers zullen tot en met 7 oktober een peiling onder de werknemers houden over het aangepaste eindbod. FNV Kiem wijst het aangepaste eindbod af en adviseert werknemers die mee willen doen aan de peiling van de werkgevers om zich goed te informeren. Volgens de bond krijgen werknemers vaak een samenvatting van 1 A4-tje onder hun neus, terwijl er een uitgebreidere versie van 7 kantjes is met toelichting. Ook adviseert de bond om tegen te stemmen. Zelf heeft de bond op 8 oktober een stakingsdag georganiseerd. Bron: KVGO 29-09-2015; FNV Kiem 29-09-2015

Collectieve zorgverzekering van werkgever niet meer voordeliger

Het afsluiten van een collectieve zorgverzekering levert verzekerden minder financieel voordeel op dan voorheen. Het verschil in prijs tussen een individuele en een collectieve zorgverzekering nam in 2015 af met ruim 20%. Dit constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in haar Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2015.
Uit het onderzoek dat is uitgevoegd door NIVEL, blijkt dat de informatie van de zorgverzekeraars over de verschillende polissen beter moet. Veel mensen vinden de informatie over het zorgaanbod, contracten en vergoedingen moeilijk te begrijpen en te vergelijken. Om het vertrouwen in de zorgverzekeraar te vergroten, zouden zij veel duidelijker moeten uitleggen aan hun verzekerden wat hun taken zijn en welke vragen zij kunnen beantwoorden. Voor verzekerden loont het om de polissen goed te vergelijken en eventueel over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. In 2015 bespaarden overstappers gezamenlijk € 69 miljoen op hun zorgpremie. Zorgverzekeraars hanteren nauwelijks nog acceptatievoorwaarden voor aanvullende verzekeringen en bieden geen combinatiepakketten meer aan voor de basis- en aanvullende zorgverzekeringen (zoals Gezinspolissen of Studentenpolissen). Dat is volgens NZa positief, want daarmee ondersteunen ze het solidaire systeem van de basisverzekering. Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om iedereen tegen dezelfde premie te accepteren voor de basisverzekering. Sommige zorgverzekeraars of tussenpersonen boden vorig jaar geschenken aan bij hun polissen. Dit is niet altijd verboden, maar wel onwenselijk vindt de NZa. Ook met een geschenk (denk aan een spelcomputer) kan een zorgverzekeraar bepaalde doelgroepen voor de basisverzekering aantrekken of afstoten. Bron: Nederlandse Zorgautoriteit 24-09-2015

Eerste Kamer stemt in met vereenvoudiging jaarrekeningenrecht

Eerste Kamer stemt in met vereenvoudiging jaarrekeningenrecht De Eerste Kamer heeft op 29 september ingestemd met de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening. Dit wetsvoorstel implementeert EU-richtlijn 2013/34/EU over de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen.
De richtlijn maakt deel uit van het beleid van de Europese Commissie om de regelgeving en de toegang tot financiering voor het midden- en klein bedrijf (mkb) te vereenvoudigen. De richtlijn moderniseert en vereenvoudigt het jaarrekeningenrecht. De totale lastenverlichting zou meer dan € 300 miljoen bedragen. Dit komt vooral door een versoepeling van de eisen voor kleine ondernemingen tot ongeveer 10 werknemers. Zij hoeven volgens de nieuwe wet geen toelichting op de jaarrekening te publiceren. Ook bevat de richtlijn een nieuwe regeling voor de verslaglegging van betalingen aan overheden door ondernemingen die actief zijn in de winningsindustrie en houtkap van oerbossen. Deze betalingen moeten voortaan openbaar worden gemaakt. De details hiervan worden geregeld in een algemene maatregel van bestuur. Bron: EK 29-09-2015

Voorrang voor sectorale (voorbeeld)overeenkomsten en grote opdrachtgevers

Ondanks geruchten van het niet doorgaan van het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties gaat de staatssecretaris vooralsnog volle kracht vooruit. Onlangs stuurde hij een Memorie van antwoord naar de Eerste Kamer en een conceptbesluit voor aanpassing van de Uitvoeringsregeling Loonbelasting in verband met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.
Hoewel tot vorige week de berichten waren dat de Belastingdienst verzoeken om beoordeling van overeenkomsten niet in behandeling nam, geeft de staatssecretaris in zijn beantwoording van de vragen vanuit de Eerste Kamer aan dat overeenkomsten aan de Belastingdienst kunnen worden voorgelegd. Het streven is nog altijd om in september de eerste (voorbeeld)overeenkomsten op de website te publiceren en in oktober een flink aantal (voorbeeld)overeenkomsten op basis van daadwerkelijk voorgelegde (sectorale) overeenkomsten. Over de beoordeling van voorgelegde overeenkomsten geeft Wiebes aan dat de Belastingdienst binnen een termijn van gemiddeld zes weken een oordeel zal geven. Primair richt de Belastingdienst zich op de beoordeling van generieke en sectorale (voorbeeld)overeenkomsten. Daarnaast is volgens de staatssecretaris reëel om te verwachten dat ook grote opdrachtgevers hun contracten ter beoordeling zullen voorleggen, gezien het grote aantal achterliggende opdrachtnemers. Kleinere opdrachtgevers zullen zo veel mogelijk worden gewezen op het gebruik van de eerder beoordeelde en gepubliceerde (sectorale) (voorbeeld)overeenkomsten. Bron:MvF 25-09-2015

‘Werknemers-APK’ tegen stress en pesten

CNV wil dat pesten op de werkvloer structureel wordt aangepakt. De vakcentrale stelt daarom voor dat werkgevers een zogenoemde ‘werknemers-APK’ gaan aanbieden, een preventief onderzoek dat werkdruk, werkstress en agressie op het werk in kaart brengt.
De sectoren onderwijs, horeca en vervoer zijn de drie sectoren waar werknemers volgens cijfers van het CBS het meest te maken hebben met pesterijen. Uit het CBS-onderzoek blijkt dat zo’n 8% van de werknemers wordt gepest door leidinggevenden en collega’s. Ruim 5% van de werknemers heeft te maken met pesterijen door contacten buiten het werk. ‘Pesten is een serieus probleem’, constateert CNV-voorzitter Limmen. ‘Het is ook vaak een stil probleem. Omdat het voor volwassen slachtoffers niet gemakkelijk is toe te geven.’ Slachtoffers schamen zich, houden liever hun mond, of ze kunnen niet bij hun leidinggevende terecht omdat die de bron van de pesterijen is. Ook neemt maar 16% van de mensen het op voor een collega die te maken heeft met pesterijen. Bron: CNV 24-09-2015 (29-09-2015)

© lArcade 2024