Inloggen

Archief

Aanvragen TEK-vergoeding mkb kan vanaf 21 maart 2023

Mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de
totale omzet kunnen vanaf 21 maart de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aanvragen.

De TEK-regeling is een tijdelijke tegemoetkoming voor energie-intensieve mkb-bedrijven
voor de gestegen gas- en elektriciteitskosten. De tegemoetkoming kan met terugwerkende
kracht worden aangevraagd en loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Mkb-ondernemingen bij wie de energiekosten minimaal 7% van de omzet bedragen en die
voldoen aan de overige voorwaarden van de regeling, ontvangen een vergoeding van maximaal
€ 160.000. De compensatie bedraagt 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde
zogenoemde drempelprijs. Deze regeling moet voldoen aan Europese staatssteunregels
en daarom goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Bij akkoord van de Europese
commissie kan de regeling opengesteld worden. De regeling is 28 februari gepubliceerd
in de Staatscourant.

De TEK-vergoeding is bedoeld voor energie-intensieve mkb-bedrijven die voldoen aan
de mkb-definitie, met maximaal 249 medewerkers en hoogstens € 50 miljoen omzet en/of
een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen. Stichtingen, verenigingen en overige instellingen
die voldoen aan de voorwaarden kunnen de regeling ook aanvragen.

De subsidie is gebaseerd op gemodelleerde verbruiks- en prijsgegevens en dus niet
op het daadwerkelijke gebruik en de actuele prijs van energie. Hierdoor kunnen aanvragen
sneller worden behandeld. Het gas- en elektraverbruik wordt mede bepaald aan de hand
van het gemiddeld historisch verbruik. Deze gegevens worden opgevraagd bij de netbeheerders.
Het minimale deel dat bedrijven zelf betalen, de zogenoemde drempelprijs, is € 1,19
per m³ voor gas en € 0,35 per kWh voor elektriciteit. Voor het berekenen van de subsidie
wordt verder gewerkt met een maximale prijs voor gas (€3,19 per m³) en elektriciteit
(€0,95 per kWh). Ondernemers die in aanmerking komen voor de TEK krijgen maximaal
50% van het verschil tussen de drempelprijs en de maximumprijs. Na een positief besluit
ontvangen ondernemers binnen twee weken een voorschot. Ondernemers dienen uiterlijk
31 mei 2024 een vaststellingsverzoek in waarna de definitieve subsidie wordt bepaald.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de TEK-regeling uit in opdracht
van het ministerie van EZK. Op de website rvo.nl kunnen aanvragen worden gedaan en
is meer informatie te vinden. Aanvragen van TEK is mogelijk van 21 maart 2023 (09.00
uur) tot 2 oktober 2023 (17.00 uur).

Bron: Ministerie EZK, Regeling van 23-02-2023

Wijziging inbrengwaarde pand moet goed gemotiveerd zijn

Eindigt een dga zijn terbeschikkingstelling van een onroerende zaak aan zijn bv? En
wil hij de inbrengwaarde van de onroerende zaak aanpassen? Dan moet hij een goed gespecificeerd
taxatierapport overleggen.

Twee broers hebben ieder een aandeel van 50% in een maatschap. Deze maatschap verhuurt
sinds 1 juni 2000 een bedrijfsruimte met bijbehorende grond aan een bv. De bv gebruikt
deze onroerende zaak voor haar bedrijf. Een van de broers verkoopt op 15 oktober 2015
het aanmerkelijk belang dat hij sinds 1 januari 2001 in de bv had. Deze man heeft
voor de jaren vanaf 2001 tot en met 2014 de waarde van de onroerende zaak aangegeven
op basis van de historische kostprijs minus afschrijvingslasten. Per 1 januari 2001
is de onroerende zaak getaxeerd op € 1.490.710. Maar in 2015 wil de man met een beroep
op de foutenleer de inbrengwaarde stellen op € 2.320.000. Daardoor zou zijn belastbare
resultaat uit overige werkzaamheden een stuk lager zijn.

Weinig gewicht aan taxatie die van vrije staat uitgaat

De man motiveert zijn berekening van de inbrengwaarde onder andere door te verwijzen
naar een taxatie in 2002. Hierin is de onroerende zaak getaxeerd op € 2.430.000 naar
een waarde leeg en vrij van huur. Omdat de onroerende zaak al aan de bv was verhuurd,
hecht Rechtbank Noord-Holland weinig gewicht toe aan de taxatie in 2002. De man overlegt
ook een taxatie uit 2020. Hierin heeft de taxateur de waarde van de onroerende zaak
in verhuurde staat op 1 januari 2001 vastgesteld op een waarde in het economisch verkeer
van € 2.320.000. Deze taxatie biedt echter geen inzicht in hoe de taxateur tot de
gehanteerde waarde is gekomen. De taxateur heeft wel enige gegevens van referentiepanden
verstrekt, maar een nadere vergelijking tussen de onroerende zaak en de referentiepanden
achterwege gelaten. De man voldoet daarom niet aan zijn bewijslast. De rechtbank verklaart
zijn beroep ongegrond.

Bron: Rechtbank Noord-Holland 11 juli 2022 (gepubliceerd 23 februari 2023)

Voorlopig geen verhoging belastingrente

Het huidige percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting
wordt niet per 1 maart 2023 verhoogd naar 10,5%, maar blijft 8%. Het kabinet wil op
dit moment geen verhoging doorvoeren. In het voorjaar worden de percentages van de
belastingrente opnieuw bekeken.