Inloggen

Archief

Hoge Raad: KLM moest piloten wijzen op verdragswijziging

Een grote professionele werkgever met veel buitenlandse werknemers moet zijn werknemers
inlichten over de gevolgen van relevante verdragswijzigingen.

De twee piloten met de Zwitserse nationaliteit zijn in dienstbetrekking bij KLM. De
piloten wonen niet alleen in Zwitserland, zij zijn daar ook belastingplichtig. Daarom
geeft de Nederlandse inspecteur in 1991 voor hen een vrijstellingsverklaring af om
dubbele belasting te voorkomen. Maar per 1 januari 2012 wijzigt het belastingverdrag
tussen Nederland en Zwitserland. Op grond van dit nieuwe belastingverdrag legt de
Nederlandse fiscus de piloten in 2017 en 2018 navorderingsaanslagen IB op over de
jaren vanaf 2012. De piloten vorderen van KLM de bedragen die zij nog moeten betalen
aan de Belastingdienst. Subsidiair vorderen zij van KLM een vergoeding van de geleden
schade als gevolg van de opgelegde navorderingsaanslagen. De piloten verwijten KLM
in strijd met de eisen van goed werkgeverschap te hebben gehandeld. KLM zou hen niet
tijdig hebben gewaarschuwd voor de gevolgen van de verdragswijziging. Daarnaast heeft
KLM vanaf 2012 ten onrechte geen loonbelasting ingehouden op hun lonen.

Goed werkgeverschap Advocaat-generaal de Bock heeft geconcludeerd dat KLM inderdaad op grond van goed
werkgeverschap de piloten had moeten attenderen op de gevolgen van de verdragswijziging.
De Hoge Raad is het eens met de A-G. Daarbij redeneert de Hoge Raad als volgt. In
principe is een werknemer zelf verantwoordelijk voor zijn fiscale verplichtingen en
heeft zijn werkgever daarbij geen adviserende taak. Maar onder omstandigheden dient
de werkgever zijn werknemer wel in te lichten over een wijziging in de regelgeving
die van belang is voor de fiscale positie van de werknemer. Dit zal vooral zo zijn
als de desbetreffende informatie ook relevant is voor de verplichting van de werkgever
om loonbelasting in te houden en af te dragen. De werkgever moet immers op de hoogte
zijn van die informatie.

Bijzondere omstandigheden Daarnaast is van belang of en in hoeverre de werknemer nadelige gevolgen kan ondervinden
van onbekendheid met bedoelde informatie. In deze zaak hebben zich nadelige gevolgen
voor de piloten voorgedaan. Bovendien is KLM een grote professionele organisatie met
een eigen fiscale afdeling en vele buitenlandse werknemers. De Hoge Raad oordeelt
dat KLM de piloten had moeten waarschuwen voor de fiscale gevolgen van de verdragswijziging.
Vervolgens verwijst de Hoge Raad de zaak naar Hof Den Haag voor de verdere afhandeling.

Bron: HR 22-09-2023 (ECLI:NL:HR:2023:1276).

Loonafspraken blijven hoog

In augustus 2023 kwamen de loonafspraken gemiddeld uit op 7,4%. Daarmee lijkt er een
einde te komen aan de opwaartse loontrend, die al anderhalf jaar duurt. Dat blijkt
uit cao-maandbericht over augustus van AWVN.

Echter, in augustus kwamen slechts zeven cao’s tot stand. Volgens AWVN zal pas in
de komende maanden blijken of de langdurige opwaartse trend in de loonafspraken definitief
is afgevlakt of is omgebogen. Vanwege de inflatie en het verslechterde economische
sentiment wordt verwacht dat de loonafspraken over hun hoogtepunt heen zijn.

Kerncijfers

Loonafspraken augustus gemiddeld 7,4%

Loonafspraken 2023 gemiddeld 7,4%

Loonafspraken 2022 gemiddeld 3,8%

Aantal nieuwe cao-akkoorden in augustus 2023: 7

Aantal aflopende cao’s in 2023: 424 voor 2,9 miljoen werknemers

Aantal vernieuwde cao’s die in 2023 ingaan: 296 voor 2,4 miljoen werknemers

Aantal openstaande cao’s – met expiratie in 2023: 128 cao’s (540.000 werknemers)

Bron: AWVN.nl 15-09-2023.

Subsidieregeling Cyberweerbaarheid

Met de subsidieregeling Cyberweerbaarheid stimuleert het Digital Trust Center groepen
van bedrijven in niet-vitale sectoren om samen te werken op het gebied van cybersecurity.
Veel bedrijven weten nog onvoldoende hoe ze zich moeten wapenen tegen cyberdreigingen.
Hierdoor zijn hun bedrijfsprocessen en waardevolle data kwetsbaar voor cybercriminelen.

Men wil met de regeling nieuwe netwerken creëren of bestaande netwerken in stand te
houden waar leden hun kennis en kunde rond cyberweerbaarheid toepassen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk
werken ondernemers langdurig samen met andere organisaties aan het vergroten van de
cyberweerbaarheid, binnen en tussen niet-vitale branches, sectoren en regio’s. Ook
ondernemingen die actief zijn in vitale sectoren, mogen onderdeel zijn van het netwerk.
Deze ondernemingen vormen weliswaar niet de doelgroep van deze subsidieregeling, maar
met hun kennis en expertise kunnen zij de slagingskans van het netwerk vergroten.

Samenwerkingsvormen Er zijn 2 mogelijke vormen van samenwerking:

 • Meerdere ondernemingen stellen gezamenlijk een cyberweerbaarheidsplan op. Een penvoerder
  is de contactpersoon voor RVO voor het samenwerkingsverband en een van de deelnemers
  aan het samenwerkingsverband. Deze penvoerder vraagt vervolgens namens de individuele
  bedrijven een subsidie aan. Het samenwerkingsverband bestaat in dit geval uit minimaal
  twee en maximaal acht deelnemers. Het heeft als doel het behartigen van de belangen
  van ondernemingen die niet actief zijn in de vitale sectoren.

 • Een verband met een rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld een stichting) dat tot doel
  heeft de behartiging van cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen, kan een
  subsidieaanvraag indienen. De stichting is dan ontvanger van de subsidie. Samenwerking
  met minstens twee ondernemingen is verplicht. Welke ondernemingen dit zijn en welke
  rol zij hebben, moet u beschrijven in het cyberweerbaarheidsplan.

Voorwaarden Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden
zijn te vinden via https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/subsidieregeling-cyberweerbaarheid/voorwaarden

Aanvragen Bij de aanvraag moet men een projectplan en een begroting meesturen. Beide bestanden
kan men downloaden via de site van RVO: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/subsidieregeling-cyberweerbaarheid

Men kan Cyberweerbaarheid aanvragen tot en met 16 oktober 2023, 17:00 uur. Hiervoor
moet worden ingelogd met eHerkenning. Voor de aanvraag heeft men minimaal niveau 2+
met machtiging RVO-diensten op niveau 2+ nodig.

Selectie Een onafhankelijke adviescommissie selecteert de voorstellen die in aanmerking komen
voor de subsidieregeling 2023. Is uw voorstel geselecteerd, dan geeft u een voortgangsrapportage
of wijziging door en vraagt u een vaststelling aan.

Startende projecten Inmiddels zijn alle in 2022 ingediende voorstellen beoordeeld. Uit deze beoordeling
kwamen zes projecten als beste naar voren:

 • Cyber Chain Resilience Consortium (CCRC): zet zich in voor de cyberweerbaarheid van
  alle partijen binnen een leveranciersketen.

 • Synthesis: houdt zich bezig met een pakket voor bibliotheken.

 • CYRA: werkt aan een brede cyberweerbaarheidscoalitie om zo een landelijke beweging
  in gang te zetten.

 • Hoc-Hoornse Ondernemers: verbetert de cyberweerbaarheid van het midden- en kleinbedrijf
  in West-Friesland.

 • Techniek Nederland: wil de cyberweerbaarheid van installateurs in de operationele
  techniek helpen verbeteren.

 • CyberAnt: richt zich op kwetsbaarheden bij webwinkels.

Bron: RVO september 2023

Vage raamovereenkomst maakt geen afnemer

Wil een partij kwalificeren als afnemer voor btw-doeleinden, dan moet zij een duidelijke
overeenkomst van opdracht zijn aangegaan.

Een bv verricht een soort reclamediensten, te weten het bedenken en ontwerpen van
acties om particulieren over te halen om mee te doen aan bepaalde prijzenfestivals.
Tot 23 november 2000 heeft de bv deze diensten verricht voor een gelieerde vennootschap.
Op 31 oktober 2000 sluit deze gelieerde vennootschap een overeenkomst met een ander
gelieerd lichaam buiten de EU. Deze overeenkomst bepaalt dat het lichaam de activiteiten
van de vennootschap verricht. De vennootschap draagt zorg voor financiële transacties.
Zij stoot de ontvangen gelden onder inhouding van een provisie door naar het lichaam.
Vanaf 23 november 2000 reikt de bv facturen uit aan het nieuwe lichaam en later sluit
zij een raamovereenkomst met dat lichaam. De bv brengt over haar diensten aan dat
lichaam geen Nederlandse omzetbelasting in rekening. Zij meent namelijk dat de dienst
niet plaatsvindt in Nederland.

Uit e-mailverkeer blijkt werkelijke afnemer Naar aanleiding van een boekenonderzoek concludeert de Belastingdienst dat de bv haar
diensten feitelijk niet levert aan het lichaam, maar aan de vennootschap. Hof Arnhem-Leeuwarden
deelt die conclusie. Volgens het hof geeft de factuur- en geldstroom in het desbetreffende
tijdvak niet de economische en commerciële realiteit van de handelingen van de bv
weer. Daarbij is van belang dat de raamovereenkomst zeer algemeen is verwoord. Hierin
is slechts opgenomen dat het lichaam het voornemen heeft om de bv regelmatig te belasten
met het uitvoeren van reclamediensten. Maar de raamovereenkomst zelf houdt geen opdracht
in tot het daadwerkelijk verrichten van reclamediensten. Een concrete opdracht ontbreekt.
Wel is er uitgebreid e-mailverkeer tussen de bv en de vennootschap. Uit deze communicatie
blijkt de vennootschap de beslissing te nemen over het afnemen van de reclamediensten
van de bv. Daarom heeft de bv btw in rekening moeten brengen.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 05-09-2023 (gepubl.15-09-2023).

Boete voor wijzigen tenaamstelling met adressticker

Trekt een ondernemer ten onrechte btw af doordat hij de tenaamstelling van een factuur
heeft gewijzigd door er een adressticker op te plakken? Dan riskeert hij een hoge
vergrijpboete!