Inloggen

Archief

Geen borgstelling, toch regres

Het feit dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) geen borgstellingovereenkomst met zijn bv heeft gesloten en geen vergoeding heeft bedongen, maakt niet dat een regresvordering onzakelijk is. De regresvordering valt dan ook onder het resultaat uit overige werkzaamheden.
Een dga heeft op 1 november 2002 een bv opgericht. In december 2004 heeft de Rabobank, onder zakelijke condities, aan de bv een lening verstrekt van € 200.000. In de leningovereenkomst is opgenomen dat de dga hoofdelijk aansprakelijk is voor de lening. Door de Rabobank is tot zekerheid een recht van hypotheek bedongen op het woonhuis van de dga tot een bedrag van € 200.000. De dga en de bv hebben onderling geen overeenkomst opgemaakt inzake de geldlening. Ook is geen zekerheid overeengekomen. In 2006 ontstaat een betalingsachterstand bij de bank. De dga komt in 2007 met de bank overeen dat hij € 160.000 zal betalen om de lening van de bv af te lossen. De dga financiert de lening door in privé een lening bij de bank af te sluiten met als zekerheid een tweede hypotheek op zijn woonhuis. In zijn gecorrigeerde aangifte IB over 2007 geeft de dga een negatief inkomen uit werk en woning aan van € 133.609. De dga heeft bij resultaat uit overige werkzaamheden onder andere de afbetaalde lening afgeboekt als rekening-courant directie. De inspecteur is het niet eens met het negatieve inkomen uit werk en woning en legt op basis van de eerste ingediende aangifte, waarin een belastbaar inkomen uit werk en woning werd aangegeven van € 57.249, een aanslag op. Voor het hof is het de vraag of de dga de regresvordering van € 160.000 die hij op de vennootschap heeft, kan afwaarderen ten laste van het resultaat uit overige werkzaamheden. Volgens het hof staat vast dat de dga een aanmerkelijk belang heeft. Uit de wet volgt dat het rendabel maken van vermogensbestanddelen die ter beschikking worden gesteld aan een vennootschap waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft, een werkzaamheid is. Daar de lening in 2004 door de bv is aangegaan met een onafhankelijke derde is geen sprake van een onzakelijke lening. Ook was er op het moment van het afsluiten van de lening geen reden om aan te nemen dat het krediet in de toekomst niet zou worden afgelost. Dat de dga met zijn bv geen borgstellingovereenkomst overeen is gekomen en voor die borgstelling geen vergoeding heeft bedongen, maken nog niet dat de overeenkomst met de bank een onzakelijk karakter heeft gekregen. De regresvordering die de dga op de bv heeft gekregen door het aflossen van de schuld bij de bank heeft daarmee geen onzakelijk karakter. De vordering behoort tot het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden. De waarde van de vordering in het economisch verkeer bedraagt nihil en daarom kan de vordering in zijn geheel ten laste van het resultaat uit overige werkzaamheden worden gebracht. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 08-01-2014

Bonden willen gekozen preventiemedewerker

FNV, CNV en MHP vinden dat de preventiemedewerker gekozen moet worden door de werknemers. Uit verschillende onderzoeken zou blijken dat bedrijven steeds minder aandacht hebben voor arbeidsomstandigheden, met als gevolg meer beroepsziekten en ongevallen op het werk.
In Nederland is ieder bedrijf verplicht om een preventiemedewerker te hebben, die wordt aangewezen door de werkgever. In kleine bedrijven mag ook de werkgever de taak als preventiemedewerker op zich nemen. Volgens de bonden bestaat in veel gevallen echter de preventiemedewerker alleen op papier. Daarnaast heeft meer dan de helft van de bedrijven geen beleid op het terugdringen en voorkomen van ongezonde arbeidsomstandigheden. De bonden maken zich zorgen over deze gang van zaken. Zij stellen daarom een gekozen preventiemedewerker voor. Volgens hen zijn werknemers in een zwakkere positie beland door minder beschermende regels en minder handhaving. Dit voorstel moet werknemers in een gelijkwaardiger positie terugbrengen. Volgens Ruud Kuin , vicevoorzitter FNV, zal een gekozen preventiemedewerker de betrokkenheid en invloed van werknemers daar waar het gaat om hun eigen veiligheid en gezondheid vergroten. Dit is volgens hem hard nodig om het aantal beroepsziekten en ongevallen op het werk terug te dringen. ‘Deze persoon kan bovendien een goede schakel zijn tussen de werkgever, OR en werknemers. Een door de werkgever aangewezen preventiemedewerker werkt niet, dat is inmiddels wel duidelijk.´ De vakbeweging voelt zich bij dit voorstel gesteund door de Europese kaderrichtlijn voor veiligheid en gezondheid, die vraagt om een werknemersvertegenwoordiger met een specifieke taak op het gebied van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. Bron: FNV 22-01-2014

Innovatiebox misgelopen

Om in aanmerking te komen voor de toepassing van de innovatiebox moet wel aan de voorwaarden daarvoor worden voldaan. Dat een octrooi in licentie is verleend, is voor toepassing van de innovatiebox niet voldoende.
Een onderneming houdt zich, in de vorm van een bv, bezig met het uitgeven van licenties en/of sublicenties van octrooien. Eén van die octrooien betreft het octrooi ‘Brandwerende deur en werkwijze voor de vervaardiging van een randhout, een steunlat en glaslatten daarvoor’. Dat octrooi heeft de onderneming in licentie verkregen van de bv die 60% van de aandelen in de onderneming houdt. Die bv heeft op 6 maart 2008 het octrooi voor de ‘Brandwerende deur en werkwijze voor de vervaardiging van een randhout, een steunlat en glaslatten daarvoor’ verkregen. Om het octrooi te kunnen exploiteren is aan de onderneming een exclusieve licentie verleend. De onderneming heeft in haar aangiften Vpb 2009 en 2010 een deel van de winsten die zij heeft behaald met het octrooi toegerekend aan de octrooi-/innovatiebox. De inspecteur heeft hier bij het vaststellen van de aanslag echter geen rekening meegehouden. Aan rechtbank Gelderland wordt uiteindelijk de vraag voorgelegd of de onderneming in aanmerking komt voor toepassing van de innovatiebox. Volgens de rechtbank volgt uit de wet dat een belastingplichtige die een immaterieel activum heeft voortgebracht waarvoor een octrooi is verleend (octrooi-activum), als hij daar in een jaar voor kiest, met ingang van dat jaar de voordelen uit hoofde van dat activum kan laten belasten in de innovatiebox tegen een voordeliger tarief. Uit de feiten volgt echter dat het octrooi niet door de onderneming is voortgebracht, maar door de bv die 60% van de aandelen van de onderneming in handen heeft. Aan die bv is het octrooi verleend. De onderneming heeft daarmee niet voldaan aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de octrooi-/innovatiebox. De inspecteur heeft daarom bij het vaststellen van de aanslag terecht geen rekening gehouden met de innovatiebox. Bron: Rb. Gelderland 14-11-2013

Slachtofferhulp voor winkeliers

Winkeliers die het slachtoffer zijn geworden van een overval kunnen voortaan ook een beroep doen op de expertise en ondersteuning van Slachtofferhulp Nederland. Naast de emotionele opvang biedt de organisatie winkeliers ook juridische ondersteuning.
Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft Slachtofferhulp Nederland toestemming verleend om haar diensten buiten de gebruikelijke doelgroep (privépersonen) aan te bieden. Hierdoor wordt de samenwerking tussen private en publieke partijen uitgebreid naar samenwerking in de nazorg en opvang. Deze privaat-publieke samenwerking heeft sinds 2010 geleid tot een spectaculaire daling van het aantal overvallen. Detailhandel Nederland, het ministerie van Veiligheid en Justitie en Slachtofferhulp Nederland hebben de afgelopen maanden gewerkt aan de totstandkoming van een ondersteuningspakket op maat voor winkeliers. Slachtofferhulp zal samen met de winkeliers bekijken of ze een schadevergoeding kunnen krijgen en hen helpen bij de voorbereiding op het strafproces. Ondanks de daling van het aantal overvallen blijft de ondersteuning van Slachtofferhulp Nederland onverminderd nodig, want nog steeds worden gemiddeld één tot twee winkeliers per dag overvallen. En ofschoon de buit van een gemiddelde overval laag is – soms onder de € 100 en meestal nog geen € 200 – zijn de gevolgen vaak ingrijpend. Slachtofferhulp Nederland zal 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar zijn bij ernstige misdrijven, zoals een overval. Buiten kantooruren is Slachtofferhulp Nederland inzetbaar via de meldkamer van de politie. Indien gewenst kan er binnen twee uur een medewerker van Slachtofferhulp Nederland in de winkel aanwezig zijn. Daarbij kan er tijdens kantooruren altijd op eigen initiatief gebeld worden naar 0900-0101 voor andere misdrijven, zoals agressie. Winkeliers kunnen via Slachtofferhulp Nederland ook assistentie krijgen bij het aanvragen van subsidies voor preventieve maatregelen via onder andere het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Bron: Min V&J 20-01-2014

Aanpak fiscale discriminatie mobiele EU-burgers

De Europese Commissie gaat de fiscale bepalingen van de lidstaten nauwgezet onderzoeken, om er zeker van te zijn dat mobiele EU-burgers niet worden gediscrimineerd. Daarbij gaat het om mensen die economisch actief zijn, zoals werknemers en zelfstandigen, en mensen die dat niet zijn, zoals gepensioneerden.
Volgens de Commissie is mobiliteit van werknemers één van de krachtigste motoren voor groei en werkgelegenheid in Europa. Het probleem is dat fiscale belemmeringen nog steeds een zeer moeilijk te nemen hindernis vormen voor burgers die hun land van herkomst verlaten om werk te zoeken in een andere lidstaat. Dergelijke fiscale belemmeringen kunnen zich voordoen in het land van herkomst of het land waar zij zich vestigen. De Commissie wil daarom in de loop van 2014 nagaan of mobiele EU-burgers nadelen ondervinden van de fiscale bepalingen van de lidstaten. Indien er gevallen van discriminatie of inbreuken tegen de fundamentele vrijheden van de EU worden geconstateerd, zal de Commissie de betreffende lidstaten daarop attent maken en erop aandringen dat de nodige wijzigingen worden aangebracht. Als de problemen blijven bestaan, kan de Commissie een inbreukprocedure tegen de betrokken lidstaten inleiden. Bron: EC 20-01-2014, IP/14/31

© lArcade 2020