Inloggen

Archief

Actieplan voor meer invloed op eigen loopbaan

Het kabinet, de werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen en uitvoeringsorganisaties werken aan een gezamenlijk actieplan om mensen meer invloed te laten krijgen op hun eigen loopbaan. Eén van de voornaamste aspecten van dit actieplan is dat het vanzelfsprekend wordt dat iedereen zich tijdens zijn of haar loopbaan blijft ontwikkelen.
Om meer invloed te krijgen op de eigen loopbaan moet het inzichtelijker worden welke scholingsmogelijkheden er zijn. Daarom komt er meer ondersteuning in de vorm van voorlichting, loopbaanadvies en coaching. Ook wordt het aanbod van onderwijs flexibeler en worden kleine bedrijven aangemoedigd om aan bijscholing en omscholing te doen. Verder gaat het kabinet helpen bij de realisatie van een individueel leer- en ontwikkelbudget voor iedereen. Het gaat om een nieuw instrument waarmee ook in het buitenland nog weinig ervaring bestaat. Als eerste stap wil het kabinet een digitaal overzicht ontwikkelen van individuele scholingsmogelijkheden en – op termijn – ook bijpassende financiële tegemoetkomingen. In sommige bedrijven en sectoren zijn er al zogeheten individuele leer- en ontwikkelrekeningen, in de vorm van leerrekeningen, vouchers of trekkingsrechten. Deze zijn allemaal bedoeld om de werknemer meer regie te geven over zijn of haar ontwikkeling. Het kabinet wil de uitbreiding van dergelijke instrumenten stimuleren door verbetering van de randvoorwaarden en belastingaftrek. Bron: Min. van SZW, 27-9-2018

Bovenwoning keuzevermogen bij dienstbaarheid aan onderneming

Als een bovenwoning op enigerlei wijze dienstbaar is aan de onderneming die in de ruimte onder de woning wordt gedreven, is geen sprake van verplicht privévermogen maar van keuzevermogen, zo blijkt uit een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden.
Een man exploiteerde met zijn echtgenote en dochter een dansstudio. Bij de start van de onderneming kochten zij een bedrijfspand met daarboven een woning die zij vervolgens ook gingen bewonen. De firmanten rekenden de gehele onroerende zaak tot het ondernemingsvermogen. In 2012 verkochten de firmanten de onroerende zaak. Hiermee werd winst behaald. De gemachtigde van de firmanten stelde vervolgens dat de woning destijds onjuist was geëtiketteerd. Volgens hem was er geen sprake van keuzevermogen, maar van verplicht privévermogen, wat zou betekenen dat de verkoopwinst over de woning onbelast zou blijven. Het hof stelde dat uitsluitend sprake kon zijn van verplicht privévermogen als de woning niet op enigerlei wijze dienstbaar was aan de onderneming. Hiervoor moesten de firmanten aannemelijk maken dat de woning bij aanschaf uitsluitend voorzag in hun woonbehoeften, maar het hof vond dat zij hierin niet waren geslaagd. Het hof concludeerde dan ook dat de bovenwoning wél op enigerlei dienstbaar was aan de onderneming. Hierbij woog onder andere mee dat de firmanten een tussendoor gebruiken om vanuit de bovenwoning in de hal van hun dansstudio te komen, dat zij de was van hun dansstudio deden in de wasmachine die in de bovenwoning stond en dat zij de administratie van de dansstudio in de bovenwoning deden. Bovendien stond op de gevel van de bovenwoning een reclame-uiting van de dansschool. Daarom vond het hof dat de bovenwoning niet tot het verplichte privévermogen behoorde en dat de winst bij verkoop belast was. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden, 25-9-2018

Eén op de drie werkgevers kiest voor actieve benadering kandidaten

In een tijd waarin het steeds moeilijk wordt om vacatures te vervullen, kiest één op de drie werkgevers ervoor om mogelijke kandidaten actief te benaderen. Dit blijkt uit onderzoek van UWV onder 6.700 werkgevers over hun zoektocht naar personeel.
Nog altijd werven werkgevers vooral personeel door zelf vacatureteksten te verspreiden (81%). Maar daarnaast zetten zij ook andere wervingsmethoden in, zoals het actief benaderen van kandidaten (34%) of het inschakelen van een externe organisatie (28%). Het benaderen van mogelijke kandidaten gebeurt meestal via eigen personeel (68%), via het eigen netwerk (66%) of sociale media (56%). Werkgevers verwachten dat sociale media in de toekomst een steeds grotere rol zullen gaan spelen bij het actief benaderen van kandidaten. Het zelf verspreiden van vacatureteksten gebeurt vooral via de eigen website (81%), sociale media (71%) en op vacaturesites (48%). Als vacatureteksten via sociale media worden verspreid, is Facebook het meest geliefd (82%), gevolgd door LinkedIn (60%). Twitter (19%) en Instagram (12%) worden minder toegepast. De gebruikte sociale media verschillen naar gevraagd opleidingsniveau. Op Facebook wordt vaker een vacature voor een functie op lager en middelbaar niveau geplaatst, terwijl op LinkedIn eerder vacatures met een hoger opleidingsniveau verschijnen. Verder blijkt uit het onderzoek dat één op de vijf bedrijven personeel aanneemt zonder hiervoor extern te werven. Zo stromen mensen door na een stage of wordt een kandidaat via een medewerker voorgedragen. Er zijn wel verschillen tussen sectoren. In de horeca en de vervoerssector wordt het vaakst personeel aangenomen zonder werving. Bron: UWV, 27-9-2018

Ontmoetingen op de golfclub met zakenrelaties waren deels privé

Als een directeur met zijn auto van de zaak een golfclub bezoekt voor ontmoetingen met potentiële zakenrelaties kan volgens Hof Den Bosch wel degelijk sprake zijn van een privérit. En dat kan ertoe leiden dat de grens van 500 kilometer privégebruik wordt overschreden.
In deze zaak had een directeur de beschikking over een personenauto die door zijn werkgever ter beschikking was gesteld. Hij had hiervoor een Verklaring geen privégebruik auto. Ook hield hij een sluitende rittenadministratie bij. Uit onderzoek bleek dat de directeur in 2011 79 ritten naar de golfclub had gemaakt. Hij had deze ritten als zakelijk aangemerkt, aangezien hij tijdens deze bezoeken uitsluitend zakelijke relaties ontmoette. In geschil was of deze ritten als zakelijk konden worden aangemerkt. De inspecteur vond van niet en legde een naheffingsaanslag loonheffing op, aangezien hij stelde dat de directeur in 2011 meer dan 500 kilometer privé had gereden. Het hof stelde vast dat uit de Golfbranche Monitor Jaarrapportage 2010, die door de gemachtigde van de directeur was overlegd, bleek dat een golfer in 2010 gemiddeld bijna 17 rondes golfde. Het hof beschouwde dit aantal als representatief en vond daarom dat de kilometers die samenhingen met 17 bezoeken als privékilometers moesten worden aangemerkt. De kilometers met betrekking tot de overige bezoeken aan de golfclub waren wel zakelijk. Vanwege de 17 ‘privébezoeken’ kwam het totale aantal privékilometers boven de 500 kilometer per jaar, waardoor de bijtelling voor privégebruik van de auto ten onrechte niet was toegepast. De naheffingsaanslag bleef dan ook in stand. Bron: Hof Den Bosch, 21-6-2018

Geen bouwterrein als verkoper niet hoeft te slopen

Als de verkoper van een perceel met gebouwen niet verplicht is om de bebouwing te slopen, kwalificeert de levering niet als een levering van een bouwterrein, zo blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
In deze zaak kocht een bv een perceel waarop een woonhuis en een verouderd pluimveebedrijf stonden. De bv wilde de gebouwen slopen en stelde dat er sprake was van een btw-belaste levering van een bouwterrein. Dit zou namelijk betekenen dat de bv dankzij de samenloopvrijstelling geen overdrachtsbelasting hoefde te betalen. De rechtbank was het hier echter niet mee eens. Er was geen sprake van een bouwterrein zoals bedoeld in de BTW-Richtlijn, omdat de sloopverplichting van de gebouwen op het perceel dan bij de verkoper zou moeten liggen. Dat was hier niet het geval, want in de koopovereenkomst was sprake van een sloopverplichting voor de verkoper. De samenloopvrijstelling was dan ook niet van toepassing, zodat de bv gewoon overdrachtsbelasting moest betalen. Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant, 7-06-2018 (gepubliceerd 26-09-2018)

© lArcade 2023