Inloggen

Archief

Instroom ontslagzaken in juli sterk afgenomen

In juli zijn er aanmerkelijk minder ontslagverzoeken gedaan bij de kantonrechter dan in de maand ervoor. Dit blijkt uit een inventarisatie van voorlopige cijfers door de Raad voor de rechtspraak.
In juli zijn er 250 nieuwe ontslagzaken aangebracht. Dit is ongeveer een derde van de gemiddelde instroom in deze maand. De maand ervoor, in juni, was er juist sprake van een forse stijging van de instroom. Toen was er sprake van een ongeveer twee keer zo grote instroom dan gebruikelijk. In de eerste vijf maanden van 2015 werden er bijna 3.300 ontslagzaken bij de kantonrechter aangebracht. Dit was ongeveer 20% lager dan in dezelfde periode van 2014. In juni, vlak voor de inwerkingtreding van de wijzigingen uit het ontslagrecht uit de Wet werk en zekerheid, was er sprak van een piek waardoor de stand voor de eerste helft van het jaar uitkwam op ruim 5.000 ontslagzaken, 10% meer dan dezelfde periode vorig jaar. De stijging van de instroom in juni zou er op kunnen wijzen dat werkgevers voor de inwerkingtreding van het nieuwe ontslagrecht werknemers wilden ontslaan. De fors lagere instroom van in juli ligt hiermee in lijn. Volgens de Raad voor de rechtspraak is het nog niet te zeggen of het lage niveau van juli zich zal doorzetten in de rest van 2015. Bron: Rechtspraak.nl 3-8-2015

Ook detailgegevens geautomatiseerd kassasysteem bewaren

In een recent arrest heeft de Hoge Raad benadrukt dat ook de detailgegevens van een geautomatiseerd kassasysteem in beginsel onder de bewaarplicht vallen. Immer, met behulp van deze gegevens kan de volledigheid van de verantwoording van de omzet worden geverifieerd en ze kunnen ook van belang zijn voor de belastingheffing.
De zaak betrof een ondernemer die een restaurant exploiteert. De ondernemer maakt voor zijn zaak gebruik van een geautomatiseerd bestel- en kassasysteem. Dit systeem had echter een maximale opslagcapaciteit van tweeduizend bestellingen. De ingevoerde detailgegevens zijn daarom niet door de ondernemer bewaard. Volgens de inspecteur was dit een reden voor omkering en verzwaring van de bewijslast. Bij Hof Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de restauranthouder meer geluk: volgens het hof levert het niet bewaren van de detailgegevens geen schending van de administratieplicht op. Omkering en verzwaring van de bewijslast is dus niet aan de orde. In cassatie verwerpt de Hoge Raad echter dit hofoordeel. Volgens de Hoge Raad moeten alle in een geautomatiseerd bestel- en kassasysteem ingevoerde detailgegevens worden bewaard indien deze gegevens voor de belastingheffing van belang zijn. In beginsel vallen die gegevens onder de wettelijke bewaarplicht. Dit is slechts anders als de administratie voldoende andere gegevens bevat die een afdoende controle op de verantwoorde omzet in geld mogelijk maken. Wel geeft de Hoge Raad aan dat omkering en verzwaring van de bewijslast achterwege kan blijven als de geconstateerde gebreken van te weinig gewicht zijn of als er sprake is van overmacht. Een te beperkte opslagcapaciteit van het systeem, waar de restauranthouder zich op beriep, kan echter niet worden aangemerkt als overmacht. Bron: HR 26-06-2015

Afstandsverkopen: let op het drempelbedrag

Bij afstandsverkopen van goederen, waarbij de leverancier de goederen verstuurd naar een consument in een andere lidstaat, is de plaats van levering in principe de plaats waar de goederen worden afgeleverd. Daar is de levering dan belast voor de omzetbelasting. Maar hiervoor geldt wel een drempelbedrag. Zolang men daar onder blijft, geldt de hoofdregel: plaats van levering = plaats van verzending.
Een ondernemer handelt in kleding en bijbehorende accessoires. Zij biedt die artikelen onder meer via een webshop aan. Particuliere afnemers kunnen die producten dan via de webshop bestellen, waarna zij ze verzendt naar de afnemers. De ondernemer maakt bezwaar tegen een naheffingsaanslag omzetbelasting over het eerste kwartaal van 2010. Zij meent dat die naheffingsaanslag moet worden verminderd met het bedrag aan omzetbelasting ter zake van leveringen aan particulieren in Duitsland. Immers, over het gehele jaar bedragen haar leveringen aan afnemers in Duitsland meer dan het drempelbedrag van € 100.000, zouden die leveringen niet belast zijn in Nederland, maar in Duitsland. Dit wordt door het Hof Amsterdam afgewezen. Het hof wijst erop dat in het eerste kwartaal die drempel nog niet was overschreden. Op grond van EG Verordening 1777/2005 geldt dat afstandsverkopen in de lidstaat van vertrek van de goederen belast blijven totdat het drempelbedrag is overschreden. De ondernemer stapt nog naar de Hoge Raad, maar omdat niet ter discussie staat dat de drempel van € 100.000 in het eerste kwartaal niet iss overschreden, kan de Hoge Raad eenvoudig de uitspraak van het hof bevestigen. Bron: HR 26-06-2015

© lArcade 2022