Inloggen

Archief

Kantoortuin leidt eerder tot verzuim

Uit de resultaten van een enquête (met input van ca. 90 bedrijfsartsen) concludeert tv-programma ‘De Monitor’ dat vermoeidheid en concentratieverlies door het werken in een kantoortuin leidt tot verzuim.
De NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde) vindt ook dat er extra aandacht voor het thema nodig is. Tegelijkertijd is het belangrijk om te realiseren dat mensen in de regel niet ziek worden van één factor op één moment. Multicausaliteit ligt dichter bij de werkelijkheid dan de enkelvoudige stelling ‘dat mensen van kantoortuinen ziek worden’. Kantoortuinen beperken wel regelmogelijkheden, een belangrijke bron voor vitaliteit en werkenergie. In combinatie met andere prikkels (in werk óf privé) zorgt dat voor groter verzuimrisico. Een standaardoplossing is er niet. Goede arbeidsomstandigheden zijn altijd maatwerk, waarbij dialoog tussen werkgever en -nemer van groot belang is. Daarom stimuleren en ondersteunen bedrijfsartsen werkgever en -nemer door hen hierover te adviseren. Daarnaast onderstrepen bedrijfsartsen dat meer aandacht voor preventie nodig is. In de politiek is veel aandacht voor ‘reparatie’ en ‘verzekeren’ van schade aan gezondheid in relatie tot werk, maar een echt preventiebeleid ontbreekt. Bron: www.nvab-online.nl, 24-02-2020

Coronavirus geeft recht op werktijdverkorting

Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van het Coronavirus kunnen een beroep doen op werktijdverkorting. De vergunning wordt voor perioden van steeds 6 weken toegekend, voor in totaal maximaal 24 weken. Hieronder meer informatie over de voorwaarden en de aanvraag.
Voorwaarden Een werkgever komt voor een verzoek tot werktijdverkorting toewijzing in aanmerking als er sprake is van een bijzondere situatie van overmacht en als gevolg daarvan verminderde bedrijvigheid. Bijzondere situatie van overmacht Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals – in dit geval – een epidemie waardoor werknemers tijdelijk niet of minder kunnen worden ingezet. Verminderde bedrijvigheid Werkgevers die getroffen zijn door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt komen hiervoor in aanmerking. Als direct gevolg van de bijzondere omstandigheid (in dit geval dus het Coronavirus) is er in een periode van minimaal twee tot maximaal 24 weken minstens 20% minder werk. De periode van vermindering van bedrijvigheid dient dus ten minste twee en maximaal 24 kalenderweken in beslag te nemen om voor werktijdverkorting (WTV) in aanmerking te komen. Als de vermindering van bedrijvigheid naar verwachting langer duurt dan 24 weken, zal geen ontheffing worden verleend. Werktijdverkorting kan alleen worden aangevraagd voor werknemers waarvoor de werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kan geen WTV worden aangevraagd. Een ontheffing voor werktijdverkorting kunt u uitsluitend aanvragen met het digitale formulier op de site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Verzoeken die op een andere wijze worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Als bijlage moet u een lijst met medewerkers toevoegen. Er wordt geen ontheffing verleend over perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing is ontvangen voor zover het personeelsbestand van de onderneming niet op de voor de betrokken onderneming redelijkerwijs te verwachten behoefte is afgestemd als de vermindering van werkzaamheden samenhangt met een werkstaking in de betreffende of in een andere onderneming, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat de werkstaking door het verlenen van de ontheffing zal worden beïnvloed. WW-uitkering voor personeel aanvragen De werkgever moet de ontvangst van de vergunning voor WTV direct bij het UWV melden. Dit kunt u doen met het formulier melden WTV. Na afloop van de vergunning kan de werkgever binnen een week een WW-uitkering voor het personeel aanvragen bij het UWV via het formulier Aanvragen WW bij werktijdverkorting. Als de werknemers aan de voorwaarden voldoen, maakt het UWV de WW-uitkeringen aan de werkgever over. De werknemers blijven bij de werkgever in dienst. Meestal merken zij financieel dus weinig van de WTV: zij ontvangen gewoon hun loon. Voor zieke werknemers kan men geen WW aanvragen. Voor hun geldt de normale loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Gedurende de vergunningsperiode betaalt de werkgever het loon aan de werknemer door. Zoals gezegd: als de werknemers aan de voorwaarden voor een WW-uitkering voldoen, wordt de WW-uitkering aan de werkgever overgemaakt. Vergunningsperiode en aanvraag verlenging De vergunning wordt afgegeven voor een periode van maximaal zes weken. Is er na afloop van de vergunning nog geen sprake van verbetering? Dan kan verlenging van de vergunning aangevraagd worden. De werktijdverkorting mag in totaal maximaal 24 weken duren. Als bijlage bij de ontheffing ontvangt de werkgever een formulier voor het aanvragen van een verlenging. Dit formulier kan direct worden ingevuld en opgestuurd. Het verzoek tot verlenging dient uiterlijk voor het einde van de zes weken waarvoor de werkgever al vergunning heeft gekregen opgestuurd te zijn. Een verlengingsaanvraag kan ingediend worden via de link in de e-mail met de toewijzing van de eerste WTV-aanvraag. Het voordeel van het gebruik van deze link is dat een aantal vragen dan al ingevuld zijn. Bron: AWVN.nl, 26-02-2020 en 27-02-2020, Min. SZW, UWV

© lArcade 2022