Inloggen

Archief

Stelsel werkelijk rendement uitgesteld tot 2026

Staatssecretaris Van Rij heeft in een Kamerbrief de stand van zaken ten aanzien van box 3 toegelicht. Op basis van een onderzoek wordt het stelsel op basis van het werkelijk rendement pas in 2026 ingevoerd. Tot die tijd blijft de huidige regeling gelden.


Het rechtsherstel in box 3 is inmiddels in gang gezet. Dit gebeurt volgens de forfaitaire spaarvariant. Belastingplichtigen met uitsluitend spaargeld krijgen hierdoor (vrijwel) de gehele box 3-heffing terug, omdat het rendement op spaargeld de afgelopen jaren vrijwel nihil was. Mensen die meededen aan de massaalbezwaarprocedure tegen de box 3-heffing over 2017–2020 hebben de afgelopen weken een brief van de Belastingdienst ontvangen.
De Belastingdienst is op 22 augustus 2022 gestart met de verzending van de eerste aanslagen inkomstenbelasting aan mensen die box 3-inkomen hebben aangegeven in hun aangifte 2021. Mensen met box 3-inkomen die over belastingjaar 2021 aangifte hebben gedaan, kunnen die aangifte online aanpassen. Zo kunnen ze de partnerverdeling veranderen tot het moment dat de aanslagen van beide partners onherroepelijk zijn, of als ze toch in aanmerking komen voor aftrek van zorgkosten of giften (als gevolg van een lager verzamelinkomen door de nieuwe berekening), dit opnemen in de aangifte. Hiervoor is een vernieuwde versie van het online aangifteprogramma beschikbaar op de website van de Belastingdienst. De aanslagen worden opgelegd op basis van de forfaitaire spaarvariant als deze gunstiger is voor de belastingplichtige. Is dit niet het geval, dan wordt nog het oude box 3 stelsel toegepast.
Vanaf medio september wordt volgens de huidige planning gestart met het rechtsherstel voor de aanslagen over 2017 tot en met 2020 die op 24 december 2021 nog niet onherroepelijk vaststonden of nog niet zijn vastgesteld. Met Prinsjesdag maakt het kabinet de uitkomsten van de integrale besluitvorming over de begroting bekend en geeft daar een toelichting op, waaronder ook over niet-bezwaarmakers in box 3.

WetgevingOp 30 juni 2022 is het beleidsbesluit voor het rechtsherstel gepubliceerd. Dit besluit was nodig om te kunnen starten met het rechtsherstel voor de bezwaarmakers, zodat zij voor 4 augustus herstel konden ontvangen. Dit beleidsbesluit wordt in wetgeving omgezet. De Kamer zal dit wetsvoorstel ontvangen als onderdeel van het pakket Belastingplan 2023.
Tot de invoering van een stelsel op basis van werkelijk rendement is overbruggende wetgeving voor box 3 ontworpen. Deze wetgeving zal in de tussenliggende periode het huidige box 3-stelsel vervangen en wordt gebaseerd op de voor het rechtsherstel gekozen oplossingen, de forfaitaire spaarvariant. Hierdoor zullen spaarders – uitgaande van de huidige rendementen op spaargeld – ook in de overbruggingswetgeving vrijwel geen belasting betalen in box 3. Met het wetsvoorstel wordt box 3 met ingang van het belastingjaar 2023 aangepast.

Box 3-stelsel op basis van werkelijk rendementEen succesvolle implementatie van een box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement per belastingjaar 2025 is, volgens een onderzoek van Capgemini, niet realistisch. Het kabinet heeft daarom besloten om te koersen op de invoering van het nieuwe stelsel met ingang van het belastingjaar 2026. De overbruggingswetgeving zal hierdoor een jaar langer van kracht zijn. Spaarders zullen – net zoals bij het toekomstige stelsel op basis van werkelijk rendement – tijdens de overbruggingsfase vrijwel geen belasting in box 3 betalen als het rendement op spaargeld op het huidige lage niveau blijft.

Bron: MvF 05-09-2022

Beveiliging in woning bedreigde werknemer is loon

Zowel onder de werkkostenregeling als onder het overgangsrecht is het vergoeden van beveiligingsmaatregelen in de woning van een werknemer in beginsel belast.


Naast dga van een bv is een man vennoot van een vennootschap die een accountantskantoor drijft. Hij ontvangt in 2010 bedreigingen van een ontevreden ex-klant van het accountantskantoor. In het kader van deze bedreigingen vergoedt de bv de kosten van verschillende beveiligingsmaatregelen in de woning van de dga. De Belastingdienst rekent daarom over 2013 en 2014 € 42.640 respectievelijk € 30.896 tot het loon van de man. Verder neemt de bv de kosten voor de inrichting van een werkkamer in de woning voor haar rekening. Volgens de inspecteur behoort deze vergoeding van € 61.769 in 2013 eveneens tot het loon. Aangezien de bv de vergoedingen niet tot het loon van de dga heeft gerekend, legt de fiscus haar een naheffingsaanslag en boete op. De bv gaat daartegen in bezwaar en beroep. Het geschil belandt voor Rechtbank Gelderland.
Eerst gaat de rechtbank na of de desbetreffende vergoedingen onder het oude regime van vóór de werkkostenregeling vrije vergoedingen zijn. Dit zal zo zijn als de vergoedingen naar algemene maatschappelijke opvattingen niet tot het loon behoren. In deze zaak is dat niet het geval, aldus de rechtbank. De beveiligingsmaatregelen zijn niet ongebruikelijk voor een woning en bijbehorende grond van vergelijkbare omvang en ligging. De vergoeding van de kosten van zulke maatregelen zijn daarom aan te merken als een beloningsvoordeel. De vergoeding voor de inrichting van de werkkamer is onder het oude regime eveneens belast. De werkkamer blijkt namelijk niet te voldoen aan het zelfstandigheidscriterium. Ten slotte heeft de bv de vergoedingen evenmin aangewezen als eindheffingsloon voor de werkkostenregeling. De naheffingsaanslagen en boetes zijn daarom terecht opgelegd.

Bron: Rb. Gelderland 19-07-2022 (gepubl. 01-09-2022)

Niet-bezwaarmakers box 3-heffing niet gecompenseerd

Volgens ingewijden is er in de begroting voor 2023 geen geld vrijgemaakt voor compensatie voor mensen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de box 3-heffing over de jaren 2017-2020. Dat bevestigen Haagse bronnen aan RTL Nieuws en FD. In mei oordeelde de Hoge Raad al dat deze mensen op basis van de wet geen recht hebben op compensatie.


Het kabinet heeft de afgelopen maanden bekeken of toch een vorm van compensatie voor deze groep mogelijk is. Maar alle spaarders compenseren is te duur. Bij het opstellen van de begroting voor volgend jaar lag de prioriteit meer bij de bestaanszekerheid van mensen die nu al moeite hebben de rekeningen te betalen en wat er nodig is om hen de winter door te helpen, zegt een betrokkene. De Tweede Kamer riep het kabinet begin dit jaar in een motie nog op om de kleine spaarder te compenseren, ook als die niet (tijdig) een bezwaarschrift heeft ingediend. Volgens de staatssecretaris gaat dit vele miljarden kosten. Hoeveel precies hangt van de gekozen variant af, bijvoorbeeld van de definitie van klein spaarder en de mate van compensatie. Geen van de vier coalitiepartijen heeft zich bij het opstellen van de begroting nog hard gemaakt van compensatie van gedupeerde spaarders. Het besluit om niet-bezwaarmakers niet te compenseren heeft alleen betrekking op in het verleden te veel betaalde box 3-heffing.

Bron: RTL nieuws en FD 03-09-2022

Rekening lastenverlichting voor vermogenden en bedrijven

De coalitiepartijen hopen de pijn van de gierende inflatie en de onvrede daarover in de samenleving met een koopkrachtpakket van € 16 miljard tegen te gaan. Het minimumloon gaat fors omhoog en ook de toeslagen gaan omhoog. De inkomstenbelasting gaat omlaag. Vermogenden en bedrijven gaan meer belasting betalen.


Na 13 uur vergaderen hebben VVD, D66, CDA en de ChristenUnie een akkoord bereikt over het koopkrachtpakket. Het CBS kwam kort daarna met het nieuwste inflatiecijfer: 13,6%. Zo hoog is de inflatie sinds de Tweede Wereldoorlog nog niet geweest.
Hoewel de exacte maatregelen op Prinsjesdag bekend worden zijn er al enkele details uit het begrotingsakkoord voor 2023 gelekt. Zo gaat het minimumloon in januari 2023 met 10% omhoog. Daarvan profiteren ook mensen met een uitkering, zoals een bijstands- of AOW-uitkering. De minima krijgen net als dit jaar de energietoeslag van € 1.300 via de gemeenten. Ook de zorg- en huurtoeslag gaan omhoog. Met het pakket gaan de laagste inkomens er in 2023 zo’n € 3.000 tot € 4.000 op vooruit. Daarnaast worden generieke maatregelen getroffen, zoals de benzineaccijns die tot volgend jaar zomer op het huidige lage niveau blijft. Ook de korting op energiebelasting zal in 2023 nog gelden en gaat zelfs omhoog. De inkomstenbelasting wordt verlaagd door lagere heffing in de eerste schijf en een hogere arbeidskorting.
De financiering van het pakket vindt deels plaats door de hogere aardgasopbrengsten. De rest moet uit hogere belastingen komen, zoals hogere mijnbouwheffingen. Bedrijven die boren naar olie en gas betalen deze heffingen. Daarnaast wordt het pakket gefinancierd door een hoger tarief vennootschapsbelasting voor de eerste € 200.000. Dat tarief stijgt van 15% in 2022 naar 19%in 2023. Het gebruikelijk loon voor dga’s gaat omhoog, wat ook nog ruim een half miljard euro oplevert voor de overheid, omdat de dga’s dan meer loonheffingen verschuldigd zijn. Ook de vermogensrendementsheffing stijgt in stappen van 31% in 2022 naar uiteindelijk 34% in 2025. Voor ondernemers wordt de zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd.

Bron: Diverse media 31-08-2022

Arbeidsongeschiktheidsuitkering slachtoffer brand belast

De arbeidsongeschiktheidsuitkering die een slachtoffers van de nieuwjaarsbrand van 1 januari 2001 ontvangt is niet altijd onbelast.


Een slachtoffer van de nieuwjaarsbrand op 1 januari 2001 ontvangt een uitkering uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die uitkering wordt niet tot zijn box 1-inkomen gerekend. Deze situatie doet zich ook voor bij een aantal andere slachtoffers van de brand. Sinds 1 april 2001 drijft de man via zijn eenmanszaak een stukadoorsbedrijf. In het kader van deze werkzaamheden sluit hij in of na 2006 een arbeidsongeschiktheidsverzekering af bij een schadeverzekeringsmaatschappij, een nv. De ondernemer trekt de daarbij behorende premies af. Hij meldt zich eind 2009 arbeidsongeschikt en ontvangt vanaf het jaar 2010 periodieke uitkeringen van de nv. De man geeft deze uitkeringen in zijn aangifte op als inkomen uit werk en woning. Hij komt met de nv in 2015 overeen dat de periodieke uitkering dat jaar zal eindigen. De nv keert daarom eenmalig een bedrag van € 300.000 aan de man uit. De man stelt dat dit bedrag geen box 1-inkomen is.
Hij verwijst naar een besluit van de staatssecretaris van Financiën van 7 september 2009. Op basis van dit besluit zijn de volgende uitkeringen in verband met de nieuwjaarsbrand niet belast als inkomen uit werk en woning:

  • uitkeringen op grond van de Regeling Tegemoetkoming in kosten. De uitkeringen op grond van deze regeling kunnen wel de aftrek voor specifieke zorgkosten beperken. De specifieke zorgkosten zijn immers niet aftrekbaar voor zover daartegenover baten staan.

  • de eenmalige uitkering op grond van de Regeling Tegemoetkoming in schade in verband met functionele invaliditeit. De uitkering behoort tot het box 3-vermogen voor zover zij op een peildatum nog aanwezig is.

  • uitkeringen op grond van de Regeling Nazorg Volendam. De uitkeringen op grond van deze regeling kunnen de aftrek voor specifieke zorgkosten beperken. Bovendien is het bedrag van de uitkering dat nog bestaat op een peildatum belast in box 3.

In een beroepsprocedure voor Hof Amsterdam stelt de inspecteur dat de uitkering van de nv niet kwalificeert als een vrijgestelde uitkering volgens het besluit. De man bestrijdt dit niet, maar stelt dat de uitkering van de nv vergelijkbaar is met de vrijgestelde uitkeringen. Hij beweert dat de uitkering zijn oorsprong vindt in arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door de nieuwjaarsbrand. De belastingrechter is het daar echter niet mee eens. Uitkeringen op grond van de Regeling Tegemoetkoming in schade in verband met functionele invaliditeit zijn niet bedoeld om gederfde inkomsten te compenseren. Zij zijn ook niet gerelateerd aan een bron van inkomsten. De bedoeling van deze uitkeringen is dat de slachtoffers de draad van hun leven weer kunnen oppakken en hun toekomst zelf kunnen vormgeven. Voor de vrijgestelde uitkeringen zijn bovendien geen premies afgetrokken, in tegenstelling tot de aan de nv betaalde premies. De uitkering van de nv is dus belast in box 1.

Bron: Hof Amsterdam 19-07-2022 (gepubl. 24-08-2022)

© lArcade 2023